Besluitenlijst B&W 16 oktober 2012

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 9 oktober 2012.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

Commissie-agenda’s oktober 2012

Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergaderingen van
oktober 2012.

Voorgenomen samenwerking Dienst Dommelvallei

Het college neemt kennis van het advies van de ondernemingsraad en stemt in met ge-schetste vervolgproces en informeert de commissie AZ dienaangaande.

 

Portefeuille: R. Visser

 

Vaststelling leges bouw, kappen en slopen 2013.

Het college besluit:

  1. in te stemmen voor wat betreft het gedeelte leges 2013 voor bouw met het voorge-stelde model 3. Voor kappen en sloop het in model 2 genoemde legesvoorstel toe te passen;
  2. tevens als beleidslijn op te nemen dat vanaf 2013 de ROEB bouwkostenlijst bij de berekening van de bouwkosten wordt toegepast;
  3. een maximumplafond aan bouwleges te heffen van € 400.000,--;
  4. vooralsnog geen egalisatiefonds instellen, omdat die meerjarig bezien nog niet nodig is. Dit heroverwegen als bij een volgende begroting in enig jaar een overschrijding van de 100% kostendekkendheid wordt voorzien.

Coördinatieregeling Ekkersrijt / Saturn.

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om de coördinatie-regeling ex art. 3.30 Wro toe te passen voor Saturn.  

 

Portefeuille J.P. Frenken

 

RIB-tekst aangaande voortgang uitvoeringsprogramma centrumvisie Breugel.

Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde RIB-tekst, aangaande de voortgang van het uitvoeringsprogramma centrumvisie Breugel, ten behoeve van de raadsinformatie-brief d.d. 19 oktober 2012.

 

Ingekomen stukken

 

Uitnodiging afscheidsreceptie wethouder Jack Tops/Veldhoven. Staf/12.15510

Wethouder Visser en Frenken wonen de afscheidsreceptie van wethouder Jack Tops/Veldhoven bij.
Datum/tijd: 24 oktober 2012, 16:30 uur
Locatie: Theater De Schalm te Veldhoven