Besluitenlijst B&W 18 december 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 18 december 2007


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 11 december 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-epten.

2. AB vergadering Ekkersrijt van 19 december 2007.
Het college besluit de opgestelde notitie inzake de toekomst van het Industrieschap Ekkersrijt inhoudelijk te onderschrijven en in te stemmen met bespreking ervan in de algemene bestuursvergadering van Ekkersrijt van 19 december 2007.

3. Adviezenlijst commissie Algemene Zaken 6 december 2007.
Het college neemt de adviezenlijst voor kennisgeving aan.

4. Raadsvergadering de dato 19 december 2007.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 19 december 2007 zijn geagendeerd.

5. Benoeming tot ambtenaar van de burgelijke stand.
Het college besluit om de heer A.A.H.M. van Ruremonde en mevrouw M. Derkx-Beune te benoemen tot ambtenaar burgelijke stand.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Kaderstelling onderwijshuisvesting.
Het college stelt het concept vast van de kaderstellende visie onderwijshuisvesting en legt deze voor aan de commissie Burgerzaken.

Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Olympia’s Tour.
Het college besluit dat als data op donderdag 22 en vrijdag 23 mei in 2008 worden gehand-haafd, er van deelname wordt afgezien. Nuenen wordt gevraagd na te gaan of verschuiving naar vrijdag 23 en zaterdag 24 mei mogelijk is.


2. Hertaxatie/vaststelling tarieven onroerendezaakbelastingen 2008.
Het college besluit om na advies van de commissie algemene zaken aan de raad een voor-stel te doen om :
1. De –definitieve- tarieven onroerendezaakbelastingen 2008 als volgt vast te stellen:
Woningen – eigenaar € 1,69
Niet-woningen – eigenaar € 2,77
Niet-woningen - gebruiker € 2,48
2. De verordening onroerendezaakbelastingen 2008 te wijzigen conform het concept-besluit.

3. Aangenomen moties / amendementen i.r.t. meerjarenbegroting 2008 – 2011.
Het college neemt kennis van de ambtelijke acties die zijn ondernomen aan de hand van de aangenomen moties en amendementen in relatie tot de meerjarenbegroting 2008 – 2011.

4. Planningen jaarrekening 2007 en kadernota 2009 – 2012.
Het college neemt kennis van de planningen voor de jaarrekening 2007 en de kadernota 2009 – 2012.

5. Begroting 2008; goedkeuring provincie Noord-Brabant.
Het college neemt kennis van het feit dat de meerjarenbegroting 2008 – 2011 is “goedge-keurd” door de Provincie Noord-Brabant en dat derhalve voor het begrotingsjaar 2008 sprake is van repressief toezicht. College besluit tevens hiervan mededeling te doen in de commissie AZ van 9 januari a.s..

6. Aanbesteding Wmo.
Het college besluit in te stemmen met de door BIZOB voorgestelde inkoopstrategie voor wat betreft indicatiestelling in het kader van de Wmo, waarbij het college uit gaat van gunning aan één indicatiesteller voor zowel de hulp bij het huishouden als de hulpmiddelen.

7. Commissievoorstel stand van zaken golfbaan in golfgebied west.
Het college stemt in met het commissievoorstel over de stand van zaken golfbaan in Bosge-bied west en legt dit voor aan de commissie GZ van 7 januari 2008.

8. Obragas.
Het college besluit uit te treden uit het Administratiekantoor Gasnetwerk
Oost-Brabant BV en in te stemmen met alle besluiten die als gevolg van deze uittreding ge-nomen moeten worden, zoals genoemd in het bij dit voorstel behorende uittredingsbesluit.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Milieustraat Ekkersrijt.
Het college stemt in met de “overeenkomst en Slotbalans ter beëindiging van het Raamcon-tract Facilitaire Taken Afvalverwijdering Zuidoost Brabant”.

2. Planschadevergoeding Hendrik Veenemanstraat.
Het college besluit de planschadeclaim van een bewoner van de Hendrik Veenemanstraat te honoreren en de kosten, totaal afgerond op € 39.971,60 te boeken ten laste van kostenplaats bestemmingsplannen en de dekking in 2008 ten laste van de algemene reserve flexibel deel te brengen.

3. Structuurvisie: keuze bureau, opdracht en krediet.
Het college besluit om:
1. aan het bureau KuiperCompagnons opdracht te geven tot het opstellen van een struc-tuurvisie voor Son en Breugel conform de uitgebrachte offerte (“Inschrijving Structuur-visie Son en Breugel”);
2. de raad voor te stellen in te stemmen met het “Projectplan structuurvisie Son en Breugel”
3. de raad voor te stellen een krediet van € 135.300,00 beschikbaar te stellen en
daarvan € 100.000,00 te dekken uit de gereserveerde middelen voor de toekomst-
visie en € 35.300,00 ten laste van de reserve flexibel deel.

5. Samenwerking Domein-Sonniuspark.
Het college stem in met:
1. Domein in analogie van een eerdere motie (9 november 2006) aan te wijzen als prefe-rente partner in de ontwikkeling van Sonniuspark voor wat betreft de sociale woning-bouw opgave;
2. De stuurgroep in het verlengde van punt 1 opdracht te verstrekken om de gesprekken / onderhandelingen met Domein op te starten om de sociale woningbouw opgave vorm te geven middels het contractueel vastleggen van afspraken in achtereen-
volgens een IOK en na instemming IOK door College de SOK;
3. Het college stemt in met het maken van prestatie-afspraken met Domein. De besluit-vorming hierover dient –in de tijd- samen te vallen met de besluitvorming over de I.O.K.;
4. Domein wordt gevraagd om –aanhakend aan hun maatschappelijke rol- als mogelijk vastgoedpartner een voorstel te doen voor de ontwikkeling van een brede school.

6. Bestemmingsplan Sonniuspark.
Het college besluit:
1. in te stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Sonniuspark en het Beeldregieplan Sonniuspark;
2. in te stemmen met de inhoud van de “Zienswijzennotitie Bestemmingsplan Sonniuspark, waarin integraal opgenomen de ingediende zienswijzen ten aanzien van het Beeldregieplan Sonniupark.
3. Het onderwerp tot vaststelling van het bestemmingsplan Sonniuspark en het Beeldre-gieplan Sonniuspark te agenderen voor de vergadering van de commissie GZ van 7 januari 2008 en de vergadering van de gemeenteraad van 31 januari 2008.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging opening expositie in het gemeentehuis van Son en Breugel.
De secretaris woont de officiële opening van de expositie van S. Ottevanger bij.

Datum/tijd: 22 december 2007, aanvang 14.00 tot 16.00 uur
Locatie: gemeentehuis Son & Breugel

2. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie brandweer en politie regio Zuidoost-Brabant.
De burgemeester en de secretaris wonen de nieuwjaarsreceptie van politie en veiligheidsre-gio bij.

Datum/tijd: maandag 14 januari 2008 vanaf 16.30 uur tot 19.00 uur.
Locatie: Landgoed Kasteel Geldrop, Mierloseweg 1 Geldrop

3. Uitnodiging nieuwjaarsontmoeting provincie Noord-Brabant.
De burgemeester en wethouder Overbeek de nieuwjaarsontmoeting van de provincie Noord-Brabant bij.
Om 17.30 wordt de nieuwjaarsspeech uitgesproken door de Commissaris van de Koningin.

Datum/tijd: donderdag 10 januari 2008, 17.00 – 19.00 uur.
Locatie: Provinciehuis Den Bosch

4. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie samenwerkende organisaties in de regio
Eindhoven.
Het college is verhinderd, en woont de nieuwjaarsreceptie van samenwerkende organisaties niet bij.

Datum/tijd: Dinsdag 8 januari 2008 vanaf 17.00 uur.
Om 18.00 uur nieuwjaarstoespraak voorzitter college bestuur TU/e
Locatie: Evoluon Eindhoven

5. Uitnodiging receptie jeugdprins Enrico en prinses Britt CV de Dommelsoppers.
De burgemeester woont de receptie van jeugdprins Enrico en prinses Britt bij.

Datum/tijd: zondag 6 januari 2008 van 14.00 tot 17.00 uur
Locatie: Residentiegebouw Oase, Dommelstraat 10a

6. Uitnodiging Boerenbruiloft in Krutjesgat.
De burgemeester woont de reünie voor alle boerenbruiloftvierders uit heden en verleden in verband met de 22ste jaargang van “boerenbruiloft in Krutjesgat” bij.

Datum/tijd: Zaterdag 5 januari 2008 vanaf 17.00 uur.
Locatie: Feesttent op het Kerkplein

7. Uitnodiging danstoernooi Avanti!
Wethouder Starmans en wethouder Verschelling wonen het 18e internationale garde- en showdanstoernooi bij en verricht mede de officiële opening.

Datum/tijd: 9 maart 2008
Locatie: De Bongerd te Breugel

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------