Besluitenlijst B&W 18 september 2012

Portefeuille: burgemeester


1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 11 september 2012.
 

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.


2. Jaarverslag handhavingsprogramma 2011.


Het college:

  1. neemt kennis van het jaarverslag handhavingsprogramma 2011 en stelt het ter beschikking aan de Provincie Noord-Brabant;
  2. besluit dit jaarverslag van het handhavingsprogramma 2011 samen met het handhavingsprogramma 2013, eind 2012 ter kennis te brengen aan de Commissie Algemene Zaken.

 

3. Voortgang handhavingsprogramma 2012.


Het college neemt kennis van de voortgang van het handhavingsprogramma 2012 en brengt dit ter kennis aan de commissie AZ en de Provincie Noord-Brabant.


4. Burgerinitiatiefvoorstel verruimen mogelijkheden afspraak maken met gemeente.


Het college stemt in met het raadsvoorstel "Procedurevoorstel burgerinitiatiefvoorstel tot het verruimen van de mogelijkheden voor een afspraak met de gemeente." Daarin wordt de raad voorgesteld het initiatiefvoorstel niet in behandeling te nemen omdat het onderwerp niet tot de bevoegdheid van de raad behoort en het ter behandeling door te zenden aan het college. Het raadsvoorstel bevat tevens een eerste reactie van het college.


Portefeuille: R. Visser
 

1 Deeltaxi.


Het college besluit:
1. in plaats van het huidige systeem van gedifferentieerde tarieven op basis van inkomen bij de Deeltaxi, over te gaan tot een systeem waarbij voor gebruik van de Deeltaxi:

  • een algemeen gebruikelijk eigen aandeel (regulier OV tarief) wordt opgelegd;
  • voor gebruik van de Deeltaxi een eigen bijdrage via het Centraal Administratie Kantoor wordt opgelegd en;


2. hierover advies te vragen aan de Wmo adviesraad;
3. na advisering het traject voort te zetten van aanpassing van de Verordening individuele voorzieningen en het Besluit individuele voorzieningen;
4. op basis van vaststelling van de nieuwe Deeltaxi-regeling alle huidige pashouders van de Deeltaxi een nieuwe/herziene beschikking te sturen.Portefeuille J.P. Frenken


1 Vaststelling Huisvestingsprogramma en -overzicht onderwijs 2013.


Het college:

  1. besluit de voorgestelde tekst vanuit het Op Overeenstemming Gericht Overleg met het onderwijs over te nemen en stelt het huisvestingsprogramma en -overzicht onderwijs 2013 hiermee vast;
  2. stemt in met de tekst van de raadsinformatiebrief.


2. Verwijderen asbest in Emiliusschool.


Het college neemt kennis van het aanwezige asbest in het ketelhuis van de Emiliusschool en besluit de verwijderingskosten van € 28.570,- te dekken uit de reserve onderhoud schoolgebouwen. De onttrekking aan deze reserve zal meegenomen worden in de 2e marap aan de raad. Het college stemt in met de tekst voor de raadsinformatiebrief.
 

3 Verslag Stuurgroep Centrumvisie Breugel.


Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Stuurgroep Centrumvisie Breugel gehouden op 10 augustus 2012.


Ingekomen stukken


1. Uitnodiging afscheidsreceptie Ad Jansen.


Burgemeester, wethouder Frenken en de gemeentesecretaris wonen de afscheidsreceptie van Ad Jansen bij.
Datum/tijd: 29 september 2012, 19:00 – 20.30 uur
Locatie: Boerderij Breugel


2. Uitnodiging Algemene ledenvergadering VBG en themabijeenkomst "Brabantse gemeenten: sterker uit de crisis".


Het college woont de Algemene ledenvergadering VBG en themabijeenkomst Brabantse gemeenten "sterker uit de crisis" niet bij.
Datum/tijd: 3 oktober 2012, aanvang 16:00 uur – 16.30 uur
Locatie: Stadhuis Eindhoven


3. Uitnodiging voor OVE bedrijfsbezoek aan IKEA op donderdag 4 oktober 2012.


Wethouder Visser woont het OVE bedrijfsbezoek aan IKEA bij.
Datum/tijd: 4 oktober 2012, van 11:30 uur – 13.30 uur
Locatie: IKEA Ekkersrijt (restaurant 1e verdieping)


4. Uitnodiging afscheid Johanna Terpstra.


Het college woont het afscheid van Johanna Terpstra bij tijdens N’atwerk
Datum/tijd: 11 december 2012, vanaf 16:00 uur
Locatie: gemeentehuis