Besluitenlijst B&W 2 oktober 2012

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

 

Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 25 september 2012.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

Raadsvergadering d.d. 4 oktober 2012.

Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 4 oktober 2012 zijn ge-agendeerd.

Bestuurlijke planning 4e kwartaal 2012.

Het college stelt de bestuurlijke planning vast en laat deze agenderen voor de oktober vergadering van de commissies.

 

Portefeuille: R. Visser

 

Beleidsnota milieu en duurzaamheid Gemeente Son en Breugel 2012 - 2015.

Het college besluit:

 1. in te stemmen met de Beleidsnota milieu en duurzaamheid Gemeente Son en Breugel 2012 - 2015;
 2. de raadscommissie Grondgebiedzaken, met inachtneming van de ingekomen inspraak-reacties, om advies te vragen over de vaststelling van de beleidsnota overeenkomstig het concept raadsvoorstel en -besluit;
 3. de raad voor te stellen de beleidsnota vast te stellen.

Beantwoording mails aangaande sloop Apollohal.

Het college neemt kennis van de beantwoording van enkele mails van omwonenden van de Apollohal over sloop en planontwikkeling voor de locatie.

Bestemmingsplan "Ekkersrijt; VOTA".

Het college besluit:

 1. in te stemmen met het bestemmingsplan "Ekkersrijt; VOTA";
 2. de raadscommissie Grondgebiedzaken om advies te vragen over de vaststelling van het bestemmingsplan "Ekkersrijt; VOTA" overeenkomstig het concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit;
 3. de raad voor te stellen het bestemmingsplan "Ekkersrijt; VOTA" vast te stellen.

Vervolgstappen Semler Holding BV, Ockhuizenweg 3-5

 • Het college neemt kennis van de onder mandaat verleende vergunning milieuneu-traal veranderen voor het gebruik van een nieuwe loods voor opslag en kantoor.
 • Het college stemt in met:
 1. het concept bestemmingsplan "Ockhuizenweg 3-5"; t.b.v. het vooroverleg met provincie en waterschap;
 2. de concept anterieure overeenkomst t.b.v. ondertekening door Semler en burgemeester.
 • Het college besluit, vooruitlopende op de omgevingsvergunning milieu en het vastge-stelde bestemmingsplan de loods – geheel voor risico van Semler - reeds in gebruik te laten nemen voor opslag en kantoor.

Bouw woning met garage Zandstraat 33

Het college besluit:

 • In beginsel (via een buitenplanse afwijkingsprocedure) medewerking te verlenen aan de realisering van de bouw van een woning met garage op een perceel aan de Zandstraat te Son;
 • de vergunningverleningprocedure op te starten nadat verzoeker de planschadeverhaals-overeenkomst heeft ondertekend.

Raadsvoorstel BERZOB fase 2.

Het college besluit:
De bestuursovereenkomst 2e fase BERZOB en het addendum, middels het concept-raadsvoorstel (12.11923), via de commissie grondgebiedzaken aan de gemeenteraad ter goedkeuring voor te leggen.

Planschadeverzoek Kanaaldijk-Noord te Son.

Het college besluit de aanvraag om tegemoetkoming in planschade van de eigenaar van een perceel aan de Kanaaldijk-Noord te Son, af te wijzen.