Besluitenlijst B&W 20 november 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 20 november 2007
BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 13 november 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. APV 2008.
Het college stemt in met het ontwerp-raadsvoorstel Apv 2008, waarin de voorgestelde wijzigingen in de Algemene plaatselijke verordening staan en stuurt dit voorstel ter vaststelling door aan de gemeenteraad.

3. Vervanging i.v.m. calamiteiten.
Het college besluit:
1. bij meerdaags verblijf buiten de gemeente van de burgemeester vindt normaliter de vervanging plaats door de 1e loco;
2. Indien de burgemeester niet binnen een uur in de gemeente aanwezig kan zijn stelt het bestuurssecretariaat de 1e loco daarvan op de hoogte, zodat zij rekening kan houden met een mogelijke oproep;
3. Indien bij gelegenheid alle collegeleden buiten de gemeente zijn en bereikbaarheid (binnen een uur aanwezig) niet kan worden gegarandeerd, dan treedt de vervangingsregeling op grond van de gemeentewet in werking en dient het langst zittende raadslid te worden geïnformeerd.

4. Samenwerkingsovereenkomst I&A Nuenen-Son .
Het college besluit:
- Tot samenvoeging van de clusters I&A van de gemeente Nuenen en de gemeente Son en Breugel conform bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst;
- De commissie AZ te informeren over de samenwerkingsovereenkomst.

5. Bestuurlijke planning 2008.
Het college stemt in met de bestuurlijke planning 2008 en laat deze agenderen voor de december vergadering van de commissies.

6. Bestuurscommissie Stedelijk Gebied Eindhoven 22 november 2007.
Het college bespreekt de agenda en bijbehorende stukken voor de vergadering van de Bestuurscommissie Stedelijk Gebied Eindhoven (BSGE) op 22 november 2007.

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Visieontwikkeling Centrum Jeugd en Gezin.
Het college wordt voorgesteld:
1. Het visiedocument vast te stellen;
2. Het visiedocument ter bespreking aan te bieden aan de Commissie BZ op 4 december 2007.

2. Offerte programma van eisen brede school Sonniuspark.
Het college verstrekt de Coresta Group de opdracht tot het ondersteunen van het inhoudelijk proces en het opstellen van een programma van eisen voor het "leerplein" Son Noord.

3. Stand van zaken reintegratie Wwb.
Het college besluit het verslag re-integratieresultaten vast te stellen en de commissie Burgerzaken in de vergadering van 4 december aanstaande te informeren.

4. Fusie Stichting Welzijn - BWI (2).
1. Het college stemt in met de effectuering van de fusie van de Stichting Welzijn en de BWI Geldrop-Mierlo/ Nuenen;
2. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de fusie conform bijgevoegd raadsvoorstel.

5. Raamovereenkomst SPE.
Het college van burgemeester en wethouders besluit:in te stemmen met de uitgangspunten van deze nota en met:
1. bijgevoegde raamovereenkomst gemeente Son en Breugel en Stichting Parkmanagement Ekkersrijt;
2. bijgevoegde uitwerking Service Level Agreement (SLA) bedrijventerrein Ekkersrijt, kosten € 305.000,00. De kosten ad € 25.000,00 voor het energieverbruik OVL komen eveneens voor rekening van de gemeente. In de begroting van 2008 is hiermee rekening gehouden. Medio 2008 zal SLA met SPE worden geëvalueerd;
3. het college schort een besluit over Son-O-House op tot na genoemde evaluatie.

6. Bezwaarschrift tegen opschorting uitkering wwb.
Het college stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar en beroepschriften en besluit het bezwaar van bezwaarmaker niet-ontvankelijk te verklaren.

7. Bezwaar tegen afwijzing gehandicaptenparkeerkaart.
Het college stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en verklaart het bezwaar van bezwaarmaker ongegrond.

8. Bezwaarschrift van bezwaarmaker tegen verlaging bijstandsnorm.
Het college stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en besluit het bezwaar van bezwaarmaker ongegrond te verklaren.

9. Reconstructie Antoon van de Venstraat.
Het college stemt in met het ontwerp reconstructieplan, presenteert dit op een te houden informatieavond voor bewoners en belanghebbenden op de lokatie Zonhove. Kostendekking vindt plaats binnen de begroting.

10. Verzoek stalling paardentrailers.
Het college stemt in met een verzoek om met ingang van 1 januari 2008 voor de duur van maximaal 6 maanden een 6 tal paardentrailers of aanhangers te plaatsen / stallen op de oprijlaan naast zijn woonwagen, gelegen aan het Eemshof 9 te Son.

Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. WMO beleidsplan 2008-2011.
Het college stemt in met het bijgevoegde Wmo beleidsplan "Meedoen, een kwestie van samen doen, nu en later!"en legt het plan ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

2. Wmo verordening individuele voorzieningen 2008 en het Besluit maatschappelijke ondersteuning 2008.
Het college adviseert de Raad de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Son en Breugel 2008 (VMO) vast te stellen en deelt haar mee dat zij voornemens is in het verlengde daarvan het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Son en Breugel 2008 (Bmo) vast te stellen.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Actualisatie bestemmingsplannen.
Het college besluit om:
- kennis te nemen van de voortgangsrapportages t.a.v. "de actualisatie bestemmingsplannen bebouwde kommen" resp. "buitengebied";
- de commissie GZ de voortgangsrapportages actualisatie bestemmingsplannen bebouwde kommen resp. buitengebied ter informatie aan te bieden

2. Afvalinzameling, (ondergrondse) verzamelcontainers in het centrum.
Het college stemt in met de opzet en uitvoering van een aanbesteding inzake de aanschaf en plaatsing van een aantal ondergrondse en bovengrondse verzamelcontainers voor huishoudelijk afval voor het centrumgebied van Son en Breugel.

3. Visie Kerkplein e.o. Son en Breugel.
Het college besluit om:
1. het bureau Concire opdracht te verlenen voor het opstellen van een visie voor het Kerkplein e.o. te Son en Breugel;
2. de raadscommissie GZ mondeling te informeren over het proces te komen tot een visie voor het Kerkplein e.o. te Son en Breugel;
3. de raad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen voor het opstellen van de visie "Kerkplein e.o.".

4. Zienswijzen blauwe zone.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de zienswijzen;
2. het voorgenomen besluit tot invoering van de blauwe zone gewijzigd vast te stellen;
3. tot het nemen van een verkeersbesluit tot invoering van een blauwe zone met een parkeerduurbeperking tot maximaal 2 uur in de straten: 17 Septemberplein, Heistraat, Airbornestraat, Raadhuisplein, Markt en Nieuwstraat (tussen Boslaan en Raadhuisplein);
4. tot vaststelling van de beleidsregel 'Beleidsregels Ontheffingen Blauwe zone 2008'.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging lunchbijeenkomst OVE.
Wethouder Overbeek woont de lunchbijeenkomst op dinsdag 27 november van 11.45 - 13.30 uur van de Ondernemersvereniging Ekkersrijt bij. Onderwerp: aansluiting Ekkersrijt op de A58

2. Uitnodiging bestuurlijke bijeenkomst provincie.
Het college woont de bestuurlijke bijeenkomst 'Brabants Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit' op donderdag 17 januari 2008, niet bij.

3. Uitnodiging afscheidsreceptie Wil Maasakkers/Geldrop-Mierlo.
Het college is verhinderd, en woont de afscheidsreceptie op donderdag 29 november van de heer Wil Maasakkers/wethouder Openbare Werken en Verkeer gemeente Geldrop-Mierlo, niet bij.

4. Uitnodiging bibliotheek Dommeldal.
Zo mogelijk zal vanuit het college een bijdrage geleverd worden bij opening op vrijdag 7 december om 14.00 uur van de vier UITpunten in de 4 bibliotheekvestigingen.