Besluitenlijst B&W 23 oktober 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 23 oktober 2007

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 16 oktober 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Voortgang ontwikkeling bestuur en klantencentrum.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de voortgangsrapportage inzake de ontwikkeling van een bestuur en klantencentrum in oudbouw van het gemeentehuis Raadhuisplein 1;
2. De raad voor te stellen in te stemmen met de voortgang en een eerste krediet te voteren van € 150.000,00;
3. Het voorgestelde architectenbureau te contracteren voor de totale uitwerking van het ontwerp;
4. De projectorganisatie voor de ontwikkeling en realisatie van dit bestuur en klantencentrum vast te stellen;
5. Voortgang en planning vast te stellen;
6. De OR verzoeken hierover advies uit te brengen.

3. Toekenning Vrijwilligerspenning.
Het college neemt een principebesluit over toekenning van de Vrijwilligerspenning, uit te reiken tijdens de vrijwilligersavond op 7 december 2007 en rond de jaarwisseling en zal dit in een besloten gedeelte van de raadscommissie algemene zaken van 7 november 2007 met die commissie bespreken.

4. "College de wijk in".
Het college gaat akkoord met het programma "College de wijk in" op dinsdag 6 november 2007 en bezoekt de Wereldwinkel en het Vestzaktheater.

5. Commissie voorstel Bedrijfsvoering 2007: investeren in personeel.
College stelt het ontwerp commissie voorstel "bedrijfsvoering: plan van aanpak investeren in organisatie en personeel "vast.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Kunst voor Kindia.
Het college besluit:
1. in te stemmen met de aankoop van een werk van Leo Achterberg (veiling Kunst voor Kindia d.d. 14 oktober 2007);
2. dat de kosten ad € 700,- ten laste worden gebracht van de reserve kunstaankopen.

2. Vaststelling ontwerp-subsidiebeleidsplan 2008.
Het college stelt de gemeenteraad voor om aan de hand van het voorgelegde raadsvoorstel in te stemmen met het Subsidiebeleidsplan 2008 (SBP).

3. Modernisering Wsw.
Het college besluit de raad voor te stellen:
1. Het gemeentelijk budget voor WSW, onder voorbehoud van moderni-sering over te hevelen naar de gemeenschappelijke regeling Werk-voorzieningschap De Dommel (WSD);
2. De verordeningen wachtlijstbeheer, persoonsgebonden budget en cliëntenparticipatie (i.c. de uit de modernisering voortvloeiende taken) na raadpleging van de deelnemende gemeenten, te laten vaststellen door het algemeen bestuur van de WSD.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Vaststelling tarieven diverse belastingen en heffingen 2008/aanpassing belastingverordeningen.
Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde aanpassingen van de diverse belastingverordeningen en stelt het raadsvoorstel daartoe vast.

2. Raadsvoorstel Wvg visplas.
Met het aangevulde raadsvoorstel inzake voorkeursrecht gebied ten oosten van visplas
Ekkersweijer, wordt ingestemd.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Bezwaar uitblijven antwoord op planschade.
Het college neemt kennis van en stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften.

De commissie voor bezwaar- en beroepschriften adviseert de gemeenteraad om het be-zwaar van de heer Vriens gegrond te verklaren. Het bezwaar richt zich tegen het niet nemen van een besluit op zijn planschadeverzoek d.d. 10 januari 2004.

2. Planschaderegeling.
Het college besluit het conceptraadsvoorstel en de conceptraadsbesluiten inzake de planschadevergoedingsverzoeken van de heer en mevrouw Straalman - Van Nuland en de heer Verhaar te agenderen voor de vergadering van de commissie grondgebiedzaken van 5 november 2007 t.b.v. de behandeling in de raad op 29 november 2007.

3. Aanvullend voorbereidingskrediet Sonniuspark.
Het college besluit:
1. in te stemmen met raadsvoorstel voorbereidingskrediet;
2. dit punt te agenderen voor de vergadering van de commissie GZ van 5 november 2007 en de gemeenteraadsvergadering van 29 november 2007.

4. Bezwaar bouwvergunning Beatrixstraat.
Het college besluit conform het advies van de commissie voor bezwaar en beroepschriften om het bezwaar gegrond te verklaren. Hiernaast herroept het college de verleende reguliere bouwvergunning door die alsnog te weigeren, met de aanvullende motivering dat een vrijstel-ling ex artikel 19 WRO niet mogelijk is.

5. Planschadevergoeding Nachtegaallaan te Son.
Het college besluit:
1. Verzoekers een schadevergoeding van € 22.000,-- toe te kennen en dit bedrag te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf datum van het onherroepelijk worden van de vrijstellingsbesluiten ex artikel 19, lid 2 WRO om 5 woningen aan de Hendrik Veenemanstraat op te richten (13 mei 2006) en het betaalde drempelbedrag ad € 300,-;
2. De totale kosten van € 26.535,97,-- te boeken ten laste van kostenplaats 6810000 (bestemmingsplannen) en de dekking ten laste van de algemene reserve flexibel deel te brengen.

6. Kloppend Hart.
Het college adviseert de raad het volgende ter zake van het project Kloppend Hart te besluiten:
1. In te stemmen met de geactualiseerde exploitatieopzet Kloppend Hart 2007 alsmede ken-nis te nemen van de beschikbare dekkingsmiddelen.
2. Kennis te nemen van de stand van zaken van de diverse deelprojecten;
3. In te stemmen met het voornemen het project Kloppend Hart in zijn huidige omvang in 2008 af te sluiten en tevens in te stemmen met het opstarten van een drietal majeure nieuwe projecten, te beginnen met een bestuursopdracht voor het Kerkplein en omgeving.

7. DPO Home & Livingcentrum Ekkersrijt / vrijstelling artikel 19 lid 1 uitbreiding Meubelplein.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van DPO Ontwikkelingsmogelijkheden Home&Livingcentrum Ekkersrijt;
2. bij de verdere beoordeling van bouwplannen en de ontwikkeling van het bestemmingsplan uit te gaan van scenario 2, Home & Living breder benaderd;
3. de raad voor te stellen om - vooruitlopend de ontwikkeling van het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Ekkersrijt" - middels een vrijstelling als bedoeld in artikel 19, lid 1 WRO medewerking te verlenen voor de renovatie en uitbreiding van het meubelplein.

8. Raadsvoorstel bibliotheek Kerkplein.
Het raadsvoorstel wordt vastgesteld.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging voorspeelavond gitaarleerlingen.
Het college is verhinderd en woont derhalve de voorspeelavond van de gitaarleerlingen niet bij.
Datum/tijd: zaterdag 17 november, 20.15 uur
Locatie: Boerderij Breugel

2. Uitnodiging afscheidsreceptie Leo van Otterdijk/Zonhove.
De burgemeester woont de afscheidsreceptie van Leo van Otterdijk, oud-directeur Zonhove, bij.
Datum/tijd: vrijdag 2 november, 16.00 uur
Locatie: Multi Functioneel Centrum/Zonhove


__________________________________________________________________________