Besluitenlijst B&W 23 oktober 2012

Besluiten:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 16 oktober 2012.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Project Krachtig Bestuur in Brabant

In het kader van het project Krachtig Bestuur in Brabant neemt het college kennis van de brief, die door de V.B.G. gestuurd is aan gedeputeerde Pauli en stemt in met de voorgestelde reactie op de algemene beschrijving van de gemeente in het kader van het project.

3. Actualisatie regionaal risicoprofiel

Het college neemt kennis van de actualisatie het risicoprofiel en legt het ter inzage voor de commissie AZ

4. Resultaat GBA-audit juni 2012

Het college:

  1. neemt kennis van het resultaat van de GBA audit 4e cyclus
  2. besluit artikel 2, lid 2 van de ‘Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie gemeente Son en Breugel’ opnieuw vast te stellen
  3. besluit onder intrekking van bovengenoemde beheerregeling de Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Son en Breugel vast te stellen
  4. besluit de verbeterpunten die voortkomen uit de GBA audit in uitvoering te nemen
  5. dient als bevoegde autoriteit het verslag van de GBA audit 4e cyclus in bij het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR).

5. Jaarverslag 2011 rekenkamercommissie

Het college neemt kennis van het jaarverslag 2011 van de Rekenkamercommissie. Het verslag wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 november 2012 rubriek ingekomen stukken.

Portefeuille: R. Visser

1. Beslissing op bezwaar eigen bijdrage WMO hulpmiddel

Het college besluit het bezwaarschrift van betrokkene conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, niet-ontvankelijk te verklaren.

2. Planschadeverzoek Apennijnenlaan te Son

Het college besluit:

  • de aanvraag om tegemoetkoming in planschade van de eigenaren van het perceel aan de Apennijnenlaan te Son, af te wijzen.
  • het verzoek van Stichting Achmea Rechtsbijstand tot vergoeding van de rechtsbijstandskosten op grond van artikel 7:15 Awb, af te wijzen.

3. Tweede bestuursrapportage 2012

Het college stelt de inhoud van de tweede bestuursrapportage 2012 vast en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Portefeuille J.P. Frenken

Voorstel samenwerking in de waterketen

Sedert 2005 werkt de gemeente in regionaal verband samen met het waterschap om tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten het afvalwater te beheren. Deze samenwerking wordt bekrachtigd via de Samenwerkingsovereenkomst Waterportaal Zuidoost Brabant.

Ingekomen stukken

Uitnodiging Open dag Dortmans

Wethouders Visser en Frenken wonen de open dag Dortmans bij.
Datum/tijd: 26 oktober 2012,
13.00 uur - 18.00 uur
Locatie: Ockhuizenweg 9 5691 PJ SON

Uitnodiging regiodag SRE
Het college woont de regiodag van het SRE bij.
Datum/tijd: 7 november 2012, 12.00 uur – 16.15 uur
Locatie: Congrescentrum The Strip, High tech Campus Eindhoven