Besluitenlijst B&W 25 september 2012

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 18 september 2012.


Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

SRE poho-bijeenkomsten 26 september en regioraad 11 oktober 2012.


Het college bespreekt de agenda's van de diverse poho-bijeenkomsten inclusief vakadvie-zen en van de Regioraad en geeft zienswijzen mee aan de vertegenwoordigers uit het colle-ge namens Son en Breugel.

Vaststellen mandatenlijst.


Het college besluit de mandatenlijst vast te stellen voor zover het betreft:

  • De aan de directie verleende mandaten
  • De toestemming om de aan de directie verleende mandaten in ondermandaat te ge-ven.


Portefeuille: R. Visser

 

Eindversie meerjarenbegroting 2013-2016.


Het college stemt in met de ontwerp meerjarenbegroting 2013-2016, waarin opgenomen de 1e begrotingswijziging "het sluitend maken van de begroting" en biedt deze ter vaststelling aan de gemeenteraad aan.

Grondprijs Sonniuspark.


Het college besluit om voor de bouwkavels in Sonniuspark de grondprijs incl. BTW, na de BTW verhoging per 1 oktober, ongewijzigd te laten en informeert de gemeenteraad middels een RIB.

Communicatie Begroting 2013.


Het college besluit om de begroting 2013, voorafgaand aan de behandeling in de raad, te communiceren via een begrotingskrant en een persconferentie.
Het college besluit om, naast de info over de gemeentelijke belastingen, de belangrijkste thema's uit diverse portefeuilles in de begroting als uitgangspunt te nemen voor de begro-tingskrant en het persgesprek.

Ruimtelijke ontwikkelingen en kostenverhaal.


Het college besluit om:

  1. in te stemmen met de standaard anterieure overeenkomst bij ruimtelijke ontwikkelingen (model II) en de daarbij aangegeven invullingen (kosten procesbegeleiding, plankosten en onderzoekskosten);
  2. in te stemmen met de standaard planschadeverhaalsovereenkomst (model I);
  3. de overeenkomst model II verder uit te breiden met de module ‘kosten kwaliteitsverbete-ring landschap’ zodra hiervoor een beleidskader is vastgesteld;
  4. de raad bij een eerstvolgende wijziging van de legesverordening (Tarieventabel) voor te stellen de kosten voor de begeleiding van een planproces vast te stellen op € 6.675,--. cq in de aanstaande wijziging van de legesverordening per 1 januari 2013 het bedrag als genoemd in artikel P.2.3.2.11 onder a van de “Tarieventabel, behorende bij de legesver-ordening …” te wijzigen in € 6.675,--;
  5. de raad nader te informeren over het aspect kostenverhaal in de volgende raadsinforma-tiebrief

Dakopbouw garages Evertsenlaan 19 en 21.


Het college besluit om medewerking te verlenen aan de conceptaanvraag om omgevings-vergunning voor het plaatsen van een dakopbouw op de garages het perceel Evertsenlaan 19 en 21.


Ingekomen stukken

 

Uitnodiging Open Huis Plusmarkt. Staf/12.14183


De wethouders en secretaris wonen het “Open Huis" met opening van Plusmarkt Marcel en Jeanette Verhoeven bij.
Datum/tijd: 9 oktober 2012, 19:00 – 21.00 uur
Locatie: Plusmarkt, Amerikalaan 4

Uitnodiging Algemene ledenvergadering VNG.


Burgemeester woont de Algemene ledenvergadering VNG bij.
Datum/tijd: 12 oktober 2012, 10:00 uur
Locatie: Jaarbeurs Utrecht

Uitnodiging afscheidsreceptie Fons Jacobs, burgemeester gemeente Helmond.


Burgemeester woont de afscheidsreceptie Fons Jacobs, burgemeester gemeente Helmond bij.
Datum/tijd: 26 oktober 2012, 19:00 uur
Locatie: Kasteel van Helmond, Kasteelplein 1

Uitnodiging golfmiddag OVE Ondernemerscontact Nuenen.


Burgemeester woont de golfmiddag OVE Ondernemerscontact Nuenen bij.
Datum/tijd: 9 oktober 2012, 13:00 uur
Locatie: Golfclub De Gulbergen, Heiderschoor 26 te Mierlo