Besluitenlijst B&W 27 November 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 27 november 2007

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 20 november 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten, met inachtneming van het navolgende:
HO6: zienswijzen blauwe zone:
Het besluit wordt ingetrokken en er wordt een nieuw besluit genomen, luidende
1. Kennis te nemen van de zienswijzen;
2. Het voorgenomen besluit tot invoering van een blauwe zone gewijzigd vast te stellen;
3. Tot het nemen van een verkeersbesluit tot invoering van een blauwe zone met een parkeerduurbeperking tot maximaal 2 uur in de straten: 17 septemberplein, Heistraat, Airbornestraat, Raadhuisplein, Markt en Nieuwstraat (tussen Boslaan en A. van de Venstraat);
4. Tot vaststelling van de beleidsregel "Beleidsregels Ontheffingen Blauwe Zone 2008".
JV2: WMO:
In plaats van Verordening en Besluit Maatschappelijke ondersteuning dient te worden gelezen Verordening (en besluit) individuele voorzieningen 2008.

2. Raadsvergadering d.d. 29 november 2007.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 29 november zijn geagendeerd.

3. Commissie-agenda's december 2007.
Het college bespreekt de agenda's van de commissievergadering van december 2007.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Integraal buurtbeheer.
Het college:
1. stemt in met de evaluatie Buurtpreventie en integraal buurtbeheer;
2. legt de evaluatie ter kennisname voor aan de commissie Algemene Zaken op 30 januari 2008.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Herziening voorwaarden bijdrageregeling reclame- en gevelbeleid centrum Son.
Het college besluit om de "Stimuleringsregeling Centrum Son" m.b.t. het reclame en gevelbeleid centrum Son, zoals vastgesteld op 29 november 2005 te herzien en een nieuwe regeling vast te stellen.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Financiƫle afwikkeling ruilverkavelingsprojecten.
Het college neemt kennis van de financiƫle afwikkeling van een tweetal ruilverkavelingstrajecten.

2. Bestendiging voorkeursrecht.
Het college besluit voorstel aan de raad voor te leggen waarin de gemeenteraad gevraagd wordt het voorkeursrecht op percelen G278, 280, 290 en 291 op basis van een vastgesteld bestemmingsplan, te bestendigen d.m.v. aanwijzing van de gronden in het kader van de Wvg.

Ingekomen stukken

1. Collegevergaderingen rond Kerst en Oud en Nieuw.
Het college besluit te vergaderen op donderdag 27 december van 13.30 - 16.00 uur. (Het persgesprek vervalt die week) en op woensdag 2 januari 2008 van 9.00 - 12.00 uur.

2. Uitnodiging Themamiddag Seniorenraad.
Wethouder Verschelling woont de themamiddag 'wonen met zorg of wonen en zorg' op
1 december a.s. bij. Deze middag wordt ook de Seniorenraad voorgesteld.