Besluitenlijst B&W 28 augustus 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 28 augustus 2007

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 21 augustus 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de
concepten.

2. Stand van zaken invoering Veiligheidsregio.
Het college neemt kennis van de stand van zaken rond het project vormgeving
veiligheidsregio.

3. Projectplan bouw Combigebouw.
Het college neemt kennis van de inhoud van het projectplan voor de bouw van het combigebouw voor brandweer en wijkteams aan de Rooijseweg en besluit om opdracht te verlenen voor het realiseren van het Combigebouw overeenkomstig het projectplan met de bijbehorende planning.

4. Commissieagenda’s september 2007.
Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergadering van de maand september.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. WSW-amendement.
Het college besluit de middelen van het amendement Irrgang beschikbaar te stellen aan de WSD Boxtel.

2. Bezwaar inzake W.V.G..
Het college stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en besluit een bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.

3. Voortgangsrapportage “Onderzoek naar wonen onder ouderen en mensen met een beperking in de gemeente Son en Breugel”.
Het college neemt kennis van de voortgangsrapportage inzake het “Onderzoek naar wonen onder ouderen en mensen met een beperking in de gemeente Son en Breugel”.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Stedenbouwkundige producten Sonniuspark.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de stedenbouwkundige rapporten:
a. Stedenbouwkundig plan
b. Handboek Buitenruimte
c. Beeldregieplan
2. Dit punt te agenderen voor de (extra) vergadering van de commissie GZ van 10
september 2007 waarbij de producten a en b infomerend zijn en voor product c wordt
gevraagd dit vrij te geven voor de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als
bedoeld in afdeling 3.4 Algemene wet Bestuursrecht en het Beeldregieplan bij vast
stelling van het bestemmingsplan eveneens te laten vaststellen.

2. Ontwerpbestemmingsplan Sonniuspark.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de ingediende inspraakreacties;
2. In te stemmen met de beoordeling van de inspraakreacties en de inhoud van de “Inspraaknotitie Sonniuspark”;
3. In te stemmen met het voorliggende ontwerpbestemmingsplan Sonniuspark.

3. Vrijstelling bouwrijp maken Sonniuspark.
Het college besluit:
1. de gemeenteraad voor te stellen middels een vrijstelling als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen ten behoeve van het bouwrijp maken van de gronden in het gebied Sonniuspark
2. de gemeenteraad voor te stellen de bevoegdheid tot het verlenen van een vrijstelling als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders, en;
3. dit punt agenderen voor de (extra) vergadering van de commissie GZ van
10 september 2007 en de gemeenteraadsvergadering van 27 september 2007.
_________________________________________________________________________