Besluitenlijst B&W 30 oktober 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 30 oktober 2007

 

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.   Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 23 oktober 2007.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Raadsvergadering d.d. 1 november 2007.

Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 1 november 2007 zijn geagendeerd.

Wethouder Verschelling zal wat later ter vergadering verschijnen i.v.m. een ledenvergadering van de golfclub Son en Breugel (n.a.v. uitspraak Raad van State).

 

3.   Commissie-agenda's november 2007.

Het college bespreekt de agenda's van de commissievergadering van november 2007.

 

4.   Programma Nieuwkomersavond 2007.

Het college stemt in met het programma voor de Nieuwkomersavond

d.d. 22 november 2007.

 

5.   Samenwerking is (d)enorm.

Het college besluit:

1.    als een voorgenomen besluit in te stemmen met zowel de notitie "Samenwerking is (d)enorm" als het daarin opgenomen Uitwerkingsvoorstel;

2.    dit voorgenomen besluit door de directies te laten bespreken met de beide OR'en in een reeds gepland overleg op 15 november 2007;

3.    in te stemmen met het programma van eisen voor de projectleiding en de geselecteerde partijen.

 

6.   Samenwerkingsovereenkomst Nuenen-Son.

Het college:

-       besluit kennis te nemen van bijgaande Samenwerkingsovereenkomst I&A gemeente   Nuenen en gemeente Son en Breugel inclusief bijlagen;

-       besluit kennis te nemen van slotdocument van het project Samenvoeging I&A Nuenen-Son;

-       besluit akkoord te gaan met het concept van de Samenwerkingsovereenkomst I&A;

-   neemt het voorgenomen besluit om te komen tot samenvoeging van de clusters I&A van

    de gemeente Nuenen en de gemeente Son en Breugel conform bijgevoegde samen-

    werkingsovereenkomst.

 

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Bezwaar WMO.

Het college stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar en beroepschriften en besluit een bezwaar vanwege termijnoverschrijding niet-ontvankelijk te verklaren.

 

 

Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Vragen fracties bij de meerjarenbegroting 2008 - 2011.

Het college stemt in met de beantwoording van de vragen bij de meerjarenbegroting 2008 - 2011 zoals opgenomen in het document "schriftelijke vragen en antwoorden bij de begroting 2008".

 

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Tijdelijke vrijstelling Zorgcentrum De Vloed.

Het college besluit:

1.   In te stemmen met de inhoud van de notitie van zienswijzen;

2.   Met inachtneming van de overwegingen ten aanzien van de kenbaar gemaakte ziens-

      wijzen met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor een

      periode van vijf jaar vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Kom Breugel 2000"

      ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van de bewoners van het Zorgcentrum

      De Vloed;

3. Bouwvergunningen te verlenen zodra de gegevens behorende bij de aanvraag om bouw

     vergunning zijn aangepast aan de opmerkingen van de brandweer.

 

2.   Plan van Aanpak 'invoering Omgevingsvergunning'.

Het college neemt kennis van het Plan van Aanpak "invoering Omgevingsvergunning.

 

3.   Planschadevergoeding Beverlaan.

Het college besluit om twee ingekomen planschadeclaims ter advisering voor te leggen aan de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ).