Besluitenlijst B&W 30 oktober 2012

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 23 oktober 2012.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Adviezen commissie Algemene zaken d.d. 24 oktober 2012.

Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie AZ d.d. 24 oktober 2012.

3. Beantwoording vragen ondernemingsraden inzake Dommelvallei.

Het college mandateert de instemming met de beantwoording van de vragen van de drie ondernemingsraden inzake Dommelvallei aan burgemeester Gaillard. De beantwoording wordt op korte termijn toegezonden aan de drie ondernemingsraden én de drie gemeentera-den.

4. Definitief besluit pilot gezamenlijk Klant Contact Centrum.

Het college:
1) stelt het Plan van Aanpak pilot gezamenlijk Klant Contact Centrum en het daarbij beho-rende Inrichting- en Implementatieplan pilot gezamenlijk Klant Contact Centrum voor het project Dienstverlening vast, en besluit daarin:

 1. realiseren van een pilot voor een gezamenlijk Klant Contact Centrum in het gemeen-tehuis van Nuenen per 5 november 2012 voor:
 2. binnen deze pilot het realiseren van volledig fase 2 van het Antwoord© programma.
 3. opstellen van een functieprofiel voor de medewerkers Dienstverlening zoals omschreven in fase 3 van het Antwoord© programma dat als basis zal dienen voor een mogelijke formalisatie in de dienst Dommelvallei.
 4. benoemen van een kwartiermaker conform het Inrichting- en implementatieplan pilot gezamenlijk KCC.
 5. de pilot kent een evaluatiemoment in februari 2013 en mei 2013. De evaluatieresultaten worden benut voor een succesvolle implementatie van het  gezamenlijke KCC.
 6. onderbrengen van het pilot project in de projectorganisatie Dommelvallei na besluitvorming door de drie gemeenten. Dit conform de intentie om in de op te richten dienst Dommelvallei een gezamenlijk KCC in te richten voor de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel.

2) de portefeuillehouders (burgemeester Gaillard en wethouder Van der Velden) worden gemandateerd voor de verdere uitvoering van het besluit.

 

Portefeuille: R. Visser

1. Verbetertraject inkoopproces niet-BIZOB trajecten (+ € 10.000,-).

Het college neemt kennis van de stand van zaken omtrent het inkoop verbetertraject van de niet door BIZOB begeleide trajecten van boven de € 10.000,-.

2. Aangepast raadsvoorstel keuze model 3 vaststelling leges voor bouw, sloop en kappen 2013.

Het college besluit de raad voor te stellen de leges voor omgevingsvergunning kappen op het niveau 2012 te laten, in afwachting van nadere besluitvorming op grond van het groen-beleidsplan.

3. Attero, principebesluit inbesteden of aanbesteden.

Het college besluit:

 1. de raad voor te stellen in te stemmen met inbesteding in Attero Publiek onder de voorge-stelde voorwaarden
 2. mandaat te verlenen aan portefeuillehouder voor persbericht en aanvullende informatieve notitie t.b.v. de commissie.

4. Adviezen commissie Grondgebiedzaken d.d. 22 oktober 2012. R&S/12.16101

Het college neemt kennis van de belangrijkste adviezen en toezeggingen in de commissie Grondgebiedzaken d.d. 22 oktober 2012.

5. Agenda stuurgroep Brainport Oost d.d. 1 november 2012

Het college neemt kennis van de agenda van de stuurgroep “Brainport Oost” d.d. 1 novem-ber 2012 en de advisering bij de afzonderlijke agendapunten.

6. Principeverzoek Ekkersrijt 4091 - 4102a.

Het college besluit om medewerking te verlenen aan het principeverzoek van Vastgoed-maatschappij Van de Loo BV om perifere detailhandel te vestigen in het pand Ekkersrijt 4091 - 4102a; onder nader te stellen voorwaarden.

 

Portefeuille J.P. Frenken

1. Subsidiebeleidsplan 2013.

Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met het Subsidiebeleidsplan 2013 (SBP) en meer specifiek met de volgende bijzonderheden hierin:

 1. de subsidies van de professionele organisaties worden geïndexeerd met 2%;
 2. de subsidies van de niet-professionele organisaties worden niet geïndexeerd;
 3. het subsidieplafond voor de eenmalige subsidies 2013 wordt vastgesteld op € 10.000,- en de subsidies worden verdeeld volgens de “Regeling subsidieplafond 2013”;
 4. de volgende organisaties worden aan het SBP toegevoegd en worden subsidie toege-kend conform het bestaande subsidiebeleid: Bijna Thuishuis, Huiskamerproject, volley-balvereniging Pieter Breugel, Buurtvereniging “Gehurterbij”, Buurtbusvereniging;
 5. het subsidieverzoek van Screaming Eagles wordt afgewezen;
 6. het verzoek van de Stichting Carrousel om het aantal af te nemen deelnemerseenheden te verhogen van 39 naar 111 (extra kosten circa € 10.000,-) wordt afgewezen.
 7. het verzoek van het Vestzaktheater om de jaarlijkse subsidie met € 25.000,- te verhogen wordt afgewezen. 

2. Opzet website verenigingen.

Het college:

 1. neemt kennis van de plannen om een website voor verenigingen op te zetten;
 2. stemt in met de financiering van de hiermee gemoeide eenmalige en structurele kosten, deze passen in de (meerjaren) begroting;
 3. geeft wethouder Frenken mandaat om bij gebleken draagvlak onder de verenigingen de website te laten ontwikkelen;
 4. stelt de tekst van de Raadsinformatiebrief vast.

3. Advies van de commissie Burgerzaken 23 oktober 2012.

Het college neemt kennis van het advies en andere zaken die zijn besproken in de commis-sie Burgerzaken d.d. 23 oktober 2012.

4. Spoedaanvraag tijdelijke huisvesting Stokland

 1. Het college stemt in met tijdelijke huisvesting voor basisschool Stokland in de vorm van tijdelijke noodlokalen.
 2. Het college geeft wethouder Frenken mandaat om de aanschaf van de tijdelijke huisves-ting in overleg met de verzekering te realiseren.

5. Zondagopenstelling 2013.

a) Het college besluit de winkelopenstelling 2013 van de Zuidkant van het kanaal (Ekkersrijt) vast te stellen voor:

 • Januari 6 en 13
 • Februari 17
 • Maart 10
 • April 28
 • September 22
 • Oktober 13 en 20 en 27
 • November 24
 • December 22 en 29

b) De winkeliers op industrieterrein Ekkersrijt ontheffing te verlenen op grond van bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard voor zondagopenstellingen voor de volgende feest/zondagen:

 • Maart 3 ( opening Meubelplein Ekkersrijt)
 • April1 (tweede paasdag)
 • Mei 9 en 20 (Hemelvaart en Pinksteren)
 • December 26 (tweede kerstdag)

Naar aanleiding van de landelijke ontwikkelingen besluit het college dat zodra de wettelijke kaders dat toelaten, aan de raad een voorstel m.b.t. de zondagopenstelling zal worden voorgelegd.