Besluitenlijst B&W 4 december 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 4 december 2007


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 27 november 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Beleidsplan Brandweerzorg en Hulpverlening 2008-2012.
Het college besluit in te stemmen met het concept Beleidsplan Brandweerzorg en Hulpverle-ning 2008-2012 en het ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

3. Vergoeding telefoon wethouders.
Het college besluit tot aanpassing van de onkostenvergoeding voor de wethouders conform de aanbeveling van de VNG. Ingangsdatum 1 januari 2008.

Portefeuille M.C. Starmans-Gelijns

1. Bijdrage infrastructuur/bestrating Emiliusschool.
Het college besluit niet bij te dragen in de kosten aan de infrastructuur/bestrating ten behoeve van het InComClusie project van de Emiliusschool.

Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Sfeerverlichting Nieuwstraat.
Het college van burgemeester en wethouders besluit éénmalig:
1. € 1.000,-- beschikbaar te stellen aan PRET en OVSB voor het aanbrengen van sfeer-verlichting in het centrum. Deze kosten worden betaald uit het budget economische activiteiten.
2. de beheers-, aanbreng-, onderhouds-, vervangings- en uitbreidingskosten van de sfeerverlichting komen op naam en voor rekening van OVSB.

2. Vestiging kringloopwinkel.
Het college besluit niet in te stemmen met verzoek van Stichting Beter voor Best Kringloop om:
* medewerking te verlenen voor een vrijstellingsprocedure voor vestiging van een kring-loopwinkel op Ekkersrijt
* een financiële bijdrage te leveren voor de inzameling van hergebruiksgoederen
* een samenwerking aan te gaan voor een re-integratieproject omdat zeer recent een aanbestedingsprocedure hieromtrent is afgerond.

3. Overgangscliënten PersoonsGebondenBudget (Pgb).
Het college stemt in met het voorstel om voor de duur van 1 jaar een contract te sluiten met het Wmo kantoor ten behoeve van de uitvoering van het Pgb voor hulp bij het huishouden.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Brabant in Ontwikkeling; Ontwerp-Interimstructuurvisie Noord-Brabant en
Ontwerp-Paraplunota ruimtelijke ordening; Provincie Noord-Brabant.
Het college besluit om:
1. kennis te nemen van de "Ontwerp-Interimstructuurvisie Noord-Brabant (delen A, B en C)" en de "Ontwerp-Paraplunota ruimtelijke ordening" en hierin geen aanleiding te zien tot het indienen van een zienswijze;
2. de raadscommissie nader te informeren over de nieuwe provinciale beleidskaders.

2. Opstellen van een monumentbeleidsplan.
Het college besluit:
1. In principe in te stemmen met het opstellen van een gemeentelijk monumentenbe-leidsplan;
2. Vooruitlopend op definitieve besluitvorming door de raad het Monumentenhuis Brabant te verzoeken om een offerte uit te brengen voor het opstellen van een monumentenbeleidsplan;
3. Na ontvangst van de offerte van het Monumentenhuis Brabant deze aan het college voor te laten leggen inclusief dekkingsmogelijkheden. Daarbij s.v.p. ook subsidiemoge-lijkheden nagaan.

3. Gratis openbaar vervoer.
Het college besluit af te zien van een voorgestelde proef met gratis openbaar vervoer voor inwoners jonger dan 12 en ouder dan 65 jaar op de buslijnen 9 en 109.

4. Bezwaar van bezwaarmaker tegen gehandicaptenparkeerplaats gegrond.
Het college stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar en beroepschriften en verklaart het bezwaar van de bezwaarmaker gegrond, hiernaast herroept het college het be-streden besluit door alsnog gehandicaptenparkeerplaats te weigeren.

5. Verkeerssituatie Ruysdaelstraat.
Het college besluit:
1. Het toegezegde pad aan te leggen tussen de peuterspeelzaal en de Rembrandt-
straat;
2. Een verkeersbesluit te laten nemen voor het instellen van eenrichtingsverkeer (met
uitzondering van fietsers) in de Ruysdaelstraat.

6. Planschade A50, tweede tranche.
Het college besluit:
1. in te stemmen met raadsvoorstel / besluit inzake de tweede tranche van verzoeken om planschade als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening als gevolg van de aanleg van de A50;
2. dit punt te agenderen van de openbare gemeenteraadsvergadering van 19 december 2007.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Culturele avond 'Sinti & Roma in beeld'.
De burgemeester woont de culturele avond bij, waar het filmproject Sinti & Roma in beeld' gepresenteerd wordt.
Datum/tijd: zaterdag 8 december, 18.45 uur
Locatie: Het Klooster in Nuenen
__________________________________________________________________________