Besluitenlijst B&W 4 september 2012


BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 28 augustus 2012.


Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Wijziging in de vastgestelde regeling klachtencommissie ongewenst gedrag.


Het college:

  1. stemt in met de voorgestelde wijzigingen in de Regeling klachtencommissie onge-wenst gedrag gemeenten Nuenen en Son en Breugel, aangedragen door het College van Arbeidszaken van de VNG.
  2. stelt de gewijzigde Regeling klachtencommissie ongewenst gedrag voor de gemeenten Nuenen en Son en Breugel vast. En één regeling voor beide gemeenten te laten gelden.
  3. stelt bijlage 1 vast (behorende bij de regeling klachtencommissie ongewenst gedrag. Deze bijlage is specifiek bedoeld voor de gemeente Son en Breugel.)


Portefeuille: R. Visser

 

1. Afvalinzameling per 1 januari 2013.


Het college neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot de afvalinzameling per 1 januari 2013 en besluit zich te oriënteren op een PPS constructie en treft daarvoor de be-nodigde voorbereidingen.

2. Bouwmogelijkheden Van den Elsenstraat


Het college:

  1. neemt kennis van het verzoek d.d. 8 mei 2012 om de eerdere besluitvorming betref-fende de Van den Elsenstraat te heroverwegen;
  2. besluit om het eerdere besluit d.d. 7 februari 2012 in stand te laten en de verzoekers hiertoe te informeren.

3. Planschadeverzoek Nieuwstraat te Son.


Het college besluit:

  1. 1. het planschadeverzoek van de eigenaren van het perceel aan de Nieuwstraat te honoreren tot een bedrag van € 14.300,- met de daarbij behorende wettelijke rente. 


Portefeuille J.P. Frenken

 

1. Watervergunning Rendac.


Het college neemt kennis van de definitieve Watervergunning voor Rendac.


Ingekomen stukken

 

1. Uitnodiging Deurnese Vierspanwedstrijden.


De burgemeester en de wethouders wonen de Deurnese Vierspanwedstrijden bij.
Datum/tijd: 30 september 2012, van 12.00 uur tot 18.00 uur.
Locatie: VIP- Unit gemeente Deurne
Markt 1, 5750 AA Deurne