Besluitenlijst B&W 6 november 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 6 november 2007

 

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.   Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 30 oktober 2007. 

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Aanwijzigingsbesluit loslopende honden.

Het college besluit met ingang van 1 januari 2008 drie gebieden aan te wijzen als terrein waar honden los mogen lopen:

1. Het bosgebied tussen de Bestseweg en de Gentiaanlaan (Geuzenberg);

2. Het buitengebied van Son (Sonniuswijk);

3. Het buitengebied Breugel (Olen),

mits er per maximaal drie loslopende honden minimaal één toezichthouder aanwezig is.

- Dit op grond van artikel 2.4.17., tweede lid, van onze Algemene Plaatselijke Ordering.

- De eerdere aanwijzingen op grond van dit artikel worden met ingang van dit besluit

 (1 januari 2008) ingetrokken.

 

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Zorgplicht bomen.

Het college neemt kennis van de handelswijze zorgplicht bomen.

 

 

Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Fusie GGD.

1. Het college stemt in met de voltooiing van de organisatorische fusie van GGD Eindhoven

    en GGD Zuidoost-Brabant tot de GGD Brabant-Zuidoost per 1 januari 2008.

2. Het college besluit om de beslispunten in het kader van de fusie van de beide

    GGD’en voor te leggen aan de gemeenteraad, conform bijgevoegd raadsvoorstel.

 

2.   Vragen Dorpsbelang bij de meerjarenbegroting 2008 – 2011.

Het college stemt in met de beantwoording van de vragen bij de meerjarenbegroting 2008 – 2011 zoals opgenomen in het document “Vragen Dorpsbelang bij de meerjarenbegroting 2008 – 2011”.

       

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Planschadevergoedingen Daslaan  te Son.

1. Conform besluit verzoeker a. een schadevergoeding van € 9.000,-- toekennen en dit be-

     drag vermeerderen met de wettelijke rente vanaf datum van onherroepelijk worden van     

     het besluit tot verlening van vrijstelling ex artikel 19, lid 2 WRO voor de bouw van 4 semi-  

     bungalows aan de Eekhoornlaan 2, 4, 6 en 8 te Son (2 juni 2006);

2. Conform besluit verzoeker b.een schadevergoeding van € 10.000,-- toekennen en dit be-

     drag vermeerderen met de wettelijke rente vanaf datum van onherroepelijk worden van     

     het besluit tot verlening van vrijstelling ex artikel 19, lid 2 WRO voor de bouw van 4 semi-  

     bungalows aan de Eekhoornlaan 2, 4, 6 en 8 te Son (2 juni 2006);

3. De totale kosten van € 25.469,53,-- boeken ten laste van kostenplaats 6810000 (bestem- 

     mingsplannen) en de dekking ten laste van de algemene reserve flexibel deel brengen.

 

 

2.   Opstarten procedure aanvraag om bouwvergunning 1e fase / verzoek om

      vrijstelling voor de realisatie van het combigebouw.

Het college besluit:

1. de procedure tot het verlenen van vrijstelling ex artikel 19 lid 1 WRO zoals omschreven in

    afdeling 3.4 Awb op te starten;

2. de procedure van afdeling 3.4 Awb tevens van toepassing te verklaren op de voorberei-

    ding van het besluit tot verlening van een bouwvergunning 1e fase;

3. gelet op het bepaalde in artikel 19a lid 4 juncto afdeling 3.4 Awb de aanvraag om bouw-

    vergunning 1e fase, het conceptbesluit en de bijbehorende onderbouw/motivering (incl.    

    alle onderzoeksrapporten) gedurende zes weken voor een ieder ter inzage te leggen;

4. indien er gedurende de ter inzagelegging geen zienswijzen binnenkomen de verklaring  

    van geen bezwaar aan te vragen bij GS;

5. indien er gedurende de terinzagelegging zienswijzen binnenkomen, deze nader te beoor-

    delen.

 

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging Debatbijeenkomst.

Wethouder Verschelling, wethouder Overbeek en secretaris wonen de Debatbijeenkomst ‘De contour voorbij: dorpse stedenbouw in beweging’ bij.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Grontmij.

Datum/tijd: donderdag 13 december, 13.30 – 17.00 uur

Locatie: De Groene Poort in Boxtel

 

2.   Uitnodiging bestuurdersbijeenkomst Het Groene Woud.

De burgemeester en wethouder Overbeek wonen de bestuurdersbijeenkomst van stichting streekfestival Het Groene Woud bij.

Datum/tijd: 22 november 15.00 uur