Besluitenlijst B&W 6 november 2012

Portefeuille: burgemeester
 

 1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 30 oktober 2012.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Instellen georganiseerd overleg.

Het college stemt in met de instelling van een georganiseerd overleg en stelt het overlegreglement en de overeengekomen taakafbakening tussen het georganiseerd overleg en de ondernemingsraad vast.

3. Raadsvergadering d.d. 8 november 2012

Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 8 november 2012 zijn geagendeerd.


Portefeuille: R. Visser

 

1. Commissievoorstel Slowlane.

Het college besluit het commissievoorstel ter opiniërende bespreking aan de commissie Grondgebiedzaken voor te leggen.

2. Ontwerp-raadsvoorstel voor vaststelling van de Verordening individuele voorzieningen gemeente Son en Breugel 2013.

Het college besluit het opgestelde ontwerp-raadsvoorstel tot aanpassing van de Verordening Individuele Voorzieningen (Deeltaxi en enkele technische wijzigingen) voor te leggen aan de commissie en de gemeenteraad.

3. Voortgangsrapportage Sonniuspark november 2012.

Het college:

  1. stemt in met de inhoud van de presentatie voortgangsrapportage Sonniuspark november 2012.
  2. besluit deze presentatie voor te leggen aan de commissie Grondgebiedzaken van 26 november 2012.

4. Toekomst/ toekomstige huisvesting Boksvereniging Xhofleer.

Het college legt aan de commissie Burgerzaken een notitie voor over de toekomst/ toekomstige huisvesting van de boksvereniging aangezien de accommodatie zal worden afgebroken in verband met de nieuwbouw Stoklandschool (2013).

 
Portefeuille J.P. Frenken

 

1. Concept woonvisie 2012-2020 Son en Breugel (van oordeel naar besluit).

Het college besluit:

  1. in te stemmen met de opgestelde oplegnotitie en concept woonvisie 2012.
  2. deze oplegnotitie en concept woonvisie en de daarin voorgestelde ambities, beleidsdoelen en beleidsvoornemens - gehoord de commissie Burgerzaken - conform het ontwerp raadsvoorstel ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

2. Voorstel tot vaststelling van de 'Kadernota Transitie Jeugdzorg'.

Het college:

  1. neemt kennis van het advies van de Adviesraad Wmo;
  2. stemt in met het verslag veldraadpleging met betrekking tot het advies van de Wmo – raad en de reactie daarop;
  3. stemt in met de aanpassingen doorgevoerd in de Kadernota als gevolg van de veldraadpleging;
  4. besluit het ‘Ontwerp raadsvoorstel’ aan de raad voor te leggen en te agenderen voor de commissie Burgerzaken van 27 november 2012.

3. Verslag Stuurgroep Centrumvisie Breugel.

Het college neemt kennis van de verslagen van de vergadering van de Stuurgroep Centrumvisie Breugel gehouden op 26 september en 11 oktober 2012.