Besluitenlijst B&W 9 oktober 2012


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

 

Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 2 oktober 2012.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

Vaststelling gedragscode politiek ambtsdragers en Protocol vermoedens integri-teitschendingen politiek ambtsdragers.

Het college stemt in met:

  1. de ontwerp Gedragscode politiek ambtsdragers;
  2. het ontwerp Protocol vermoedens integriteitschendingen politiek ambtsdragers;
  3. het ontwerp raadsvoorstel hierover.

Beslissing op bezwaar sociale zaken

Het college besluit het bezwaarschrift van betrokkene conform het advies van de commissie voor bezwaarschriften ongegrond te verklaren en niet over te gaan tot vergoeding van de proceskosten.

Portefeuille: R. Visser

 

Tracékeuze Slowlane.

Het college besluit:

  1. voorkeur uit te spreken, onder voorbehoud van raadsgoedkeuring, voor tracé 2 van de ‘Tracéstudie Slowlane Son en Breugel (Ekkersrijt)’;
  2. in te stemmen, onder voorbehoud van raadsgoedkeuring, met de prestatieafspraken omtrent ‘Slowlane’;
  3. de commissie grondgebiedzaken opiniërend te raadplegen.

Principemedewerking verzoek uitbreiding bouwvlak Jagerskampweg 5

Het college stemt in principe in met het verzoek om vergroting van het bouwvlak Jagers-kampweg 5. De procedure tot wijziging van het bestemmingsplan kan worden gestart.

Opiniërend document Visie Sonniuswijk.

Het college besluit om het opiniërend document Visie Sonniuswijk vast te stellen en voor verdere meningsvorming aan de commissie Grondgebiedzaken voor te leggen 

Aanvullende vragen VVD fractie parkeren Ekkersrijt.

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met opgestelde conceptbrief aan de gemeenteraadleden.

Beleid Deeltaxi.

Het college:

  1. houdt vast aan de eerder geformuleerde uitgangspunten voor het beleid voor de Deeltaxi;
  2. stemt in met het opgestelde commissievoorstel en legt deze opiniërend voor aan de commissie Burgerzaken;
  3. stemt in met de reactie op het door de Adviesraad Wmo uitgebrachte advies over het beleid t.a.v. de Deeltaxi.

Portefeuille J.P. Frenken

 

Groenbeleidsplan. V&W/12.14961

Het college neemt kennis van:
1: het projectplan Opstellen van een groenbeleidsplan;
en stemt in met:
2: de in het projectplan voorgestelde aanpak.

 

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging minisymposium Attero 'Meer maatschappelijke waarde met organisch
afval'.
Robert Visser woont het minisymposium van Attero 'Meer maatschappelijke waarde met organisch afval' bij.
Datum/tijd: 31 oktober 2012, 17:30 – 21.45 uur
Locatie: Droomvluchthotel Efteling, Kaatsheuvel