Beslutenlijst burgemeester en wethouders 13 oktober 2009

 

Openbare Besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 13 oktober 2009

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 6 oktober 2009.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Evenementenbeleid 2009 (aanvulling).

Het college besluit:

1)      het evenementenbeleid 2009 te verduidelijken met betrekking tot de geluidsnormen

2)      de indieningstermijn voor aanvragen vast te stellen op ten minste 13 weken voor de start van het evenement

3)      de commissie middels de raadsinfobrief hierover te informeren

4)      het aangepaste beleid te publiceren en ter-inzage te leggen

 

Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Zondagopenstelling.

In verband met de mogelijkheid tot zondagopenstelling 2010 aan de zuidkant van het kanaal ( Ekkersrijt) Besluit het college de volgende 12 zondagen voor winkelopenstelling aan te wijzen:

1. 3 januari

2. 10 januari

3. 24 januari

4. 21 februari

5. 21 maart

6. 25 april

7. 26 september

8. 3 oktober

9. 24 oktober

10. 31 oktober

11. 14 november

12. 28 november

Hiernaast verleend het college de winkeliers op industrieterrein Ekkersrijt

ontheffing voor zondagopenstelling voor de volgende feest/zondagen

. Maandag 5 april (2de paasdag)

. Donderdag 13 mei (Hemelvaartdag)

. Maandag 24 mei (2de Pinksterdag )

. Zondag 19 december (alleen IKEA)

. Zondag 26 December (2de Kerstdag)

 

2.   SRE Koopstromenonderzoek.

Het college neemt kennis van het SRE regionale koopstromenonderzoek en informeert

de commissie Algemene Zaken, middels een informatieve commissienotitie.

  

3.   Financiering collectieve ondernemersactiviteiten.

Het college neemt kennis van diverse financieringsmogelijkheden van collectieve ondernemersactiviteiten en informeert de commissie Algemene Zaken hierover via de raadsinformatiebrief.

In principe zal de gemeente (uitsluitend) een verzoek om instelling van een B.I.Z. (Bedrijven Investeringszone) in welwillende overweging nemen.

 

4.   Wijziging tariefstelling Persoonsgebonden budget (WMO).

Het college besluit de Adviesraad WMO advies te vragen over de tariefstelling Persoonsgebonden Budget (PGB) v.w.b. de hulp in de huishouding.

 

5.    Adviezen van de commissie burgerzaken 6 oktober 2009.

Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie Burgerzaken

 

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Stimuleringsmaatregelen woningbouwproductie provincie Noord-Brabant;

      project HIVA aanvulling.

Het college besluit om medewerking te verlenen aan het voorstel van de Brink Groep om als participant middelen beschikbaar te stellen ter stimulering van de realisatie van 18 koopappartementen in het HIVA-project. De kosten worden meegenomen bij de eerste begrotingswijziging.

 

2.   Strijdig gebruik Nassaustraat 20.

Het college van burgemeester en wethouders besluit de eigenaar / bewoner van het perceel Nassaustraat 20 in Son te berichten dat het voornemens is een preventieve last onder dwangsom op te leggen om een gebruik dat strijdig is met het geldende bestemmingsplan te voorkomen.

 

3.   Deelname regionale erfgoedkaart Groene Woud/De Meierij.
Het college besluit in principe deel te nemen aan het initiatief van de streekraad De Meierij om te komen tot een gezamenlijke gemeentelijke/regionale erfgoedkaart .

 

4.   Last onder dwangsom Café Restaurant De Zwaan.

Het college besluit:

1.      Café Restaurant De Zwaan een last onder dwangsom op te leggen per overtreding wegens niet-naleving van de geluidnormen uit art. 2.17 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer;

2.      het maximum waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd te bepalen;

3    de begunstigingstermijn om de inrichting in overeenstemming te brengen en houden met de geluidseisen vast te stellen op één maand.