Openbare besluitenlijst 24 januari 2012

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 24 januari 2012


Portefeuille: burgemeester


1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 17 januari 2012.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.


2. Beslissing op bezwaar Wob.
Het college besluit een bezwaarschrift, gericht tegen een besluit i.h.k.v. de Wet openbaarheid van bestuur, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften,gedeeltelijk gegrond te verklaren en over te gaan tot vergoeding van de proceskosten.


3. Handhaving voertuig.
Het college besluit middels een last onder bestuursdwang een blauwe Volkswagen Golf met kenteken OPO-T881 van de openbare weg te verwijderen en tijdelijk te bewaren.


4. Verzoeken om handhaving Vinklaan.
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
1. het verzoek om handhaving van DAS Rechtsbijstand af te wijzen;
2. het verzoek om handhaving van betrokkene af te wijzen.


Portefeuille: R. Visser

1. Concept provinciale strategie bedrijventerreinen.
Het college stemt in met de "concept provinciale strategie bedrijventerreinen en andere
werklocaties". Gedeputeerde Staten zal worden medegedeeld dat veel waarde wordt gehecht
aan een forse inzet voor een vraaggestuurde regionale planning (voorkomen mismatch
en versterken samenwerking). Daarnaast wordt bijzondere aandacht en inzet gevraagd
voor effectieve instrumenten en financiële middelen voor het beheer en onderhoud
van bestaande terreinen.


Portefeuille J.P. Frenken
1. Bindende voordracht lid Raad van Toezicht PlatOO.
Het college stemt in met de benoeming van dhr. D. Zumker en de herbenoeming van de heren M. Munnich en G. Glerum als leden van de Raad van Toezicht van PlatOO.


2. Brief CDA n.a.v. retentievijvers.
Het college stelt de brief vast, waarin gereageerd wordt op de 2e brief van de heer Werner
(CDA) van 31-12-2011 inzake de financiële dekking van een tweetal retentievijvers binnen
de meerjarenbegroting 2012 - 2015.


3. Beantwoording vragen de heer Van Arkel inzake UMTS mast.
Het college besluit om de beantwoording vast te stellen naar aanleiding van de vragen van de heer Van Arkel over de UMTS mast.


4. Verlenging contract en convenant 'Zorg voor Jeugd’ (ZvJ).
Het college besluit:
1. in te stemmen met de verlenging van het aangepaste Convenant 'Zorg voor Jeugd';
2. wethouder J. Frenken te machtigen om het convenant Signaleringssysteem Zorg voor Jeugd namens de gemeente Son en Breugel te onderteken;
3. het contract met InterAcces voor het gebruik van het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd te verlengen van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 voor een bedrag van € 0,28 per inwoner per jaar voor hosting-, licentie-, en onderhoudskosten.
Het college onderschrijft de argumenten om hiermee –gemotiveerd- af te wijken van het aanbestedingsbeleid.