Openbare besluitenlijst burgemeester en werthouders 24 november 2009

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 24 november 2009
Aanwezig:

J.F.M. Gaillard, burgemeester

M.C.Starmans-Gelijns, wethouder

J.C.R. Verschelling, wethouder

J.C.H. Overbeek, wethouder

A.J.M. van Etten, secretaris

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.         Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 17 november.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Commissie-agenda’s december 2009.

Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergaderingen van december 2009.

 

3.   Pensioenvoorziening wethouders.

Het college neemt kennis van de wijze waarop de gemeentelijke voorziening ten behoeve van pensioenen oud-wethouders wordt opgebouwd resp. op peil wordt gehouden.

  

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Jaarrekening 2008 PlatOO.

Het college neemt kennis van de jaarrekening 2008 van PlatOO en stelt de raad middels de raadsinformatiebrief hiervan op de hoogte.

 

2.   Informatiebrochure basisscholen.

Het college stemt in met:

  • Het jaarlijks vervangen en verspreiden van de informatiebrochure voor het basisonderwijs.
  • Het informeren van de raad middels de raadsinformatiebrief.

 Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Procedure t.a.v. dossier “bezuinigingsmogelijkheden”.  

Het college:

a. Besluit tot bespreking van aanpak bezuinigingsmogelijkheden tijdens een op 1 december a.s. te houden brainstormsessie.

 

b. Neemt kennis van de stand van zaken omtrent de moties en amendementen van

12 november jl.

 

c. Stemt in met de concept brief  “moties financiële middelen gemeentelijke taken” gericht aan de VNG.

   

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Vragen fractie Dorpsvisie onderzoek zwerfafval door bureau Marintel.

Het college besluit de beantwoording van de door Dorpsvisie gestelde vragen over nut en noodzaak van het zwerfafval onderzoek vast. NB: Eén aanpassing in de concept-brief.

 

2.   Verslag stuurgroep Sonniuspark 15.10.2009.

Het college neemt kennis van het verslag van het overleg van de stuurgroep Sonniuspark op 15 oktober 2009.

 

3.   Voorstel inzameling kledingcontainers.

Het college besluit om de stichting Reshare de kledinginzameling door middel van containers te laten verzorgen voor een periode van 5 jaar.

 

4.   Externe inhuur t.b.v. bestemmingsplannen ca. Ekkersrijt.

Het college besluit t.b.v. bestemmingsplannen Ekkersrijt ca. , alsmede enkele majeure  bouwplannen op Ekkersrijt, vanaf 1 januari t/m 30 juni 2010 een externe kracht in te huren voor 16 uur per week.

 

5.   Inrichtingsplannen Sonniuspark.

Het college stemt in met de door BGSV opgestelde inrichtingsplannen Sonniuspark en neemt deze als basis voor de verdere aanleg van de nieuwe woonwijk.

 

6.   Voorbereidende werkzaamheden Woonrijp maken.

Het college stemt in met de voorgestelde werkwijze met de betrekking tot de voorbereiding van het woonrijp maken van het noordelijk deel van Sonniuspark, te weten:

  1. het bestek te laten schrijven door Kragten mits de lopende onderhandelingen met Kragten goed worden afgerond;
  2. een bestek met open posten te maken en het groen- en grijs bestek te scheiden;
  3. het bestek met de inzet van BiZob aan te besteden volgens de richtlijnen die daarvoor gelden;
  4. de voorbereiding van het Ven vooruit te trekken met de intentie die qua uitvoering ook vooruit te laten lopen. Hier wordt definitief over besloten als er inzicht bestaat in de precieze planning en kosten.