Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders 1 juni 2010

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 25 mei 2010.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Beslissing op bezwaar V.d. Hurk.
Het college besluit, in aanvulling op zijn besluit d.d. 11 mei 2010, het dwangsombesluit d.d. 5 januari 2010, gericht aan Autobedrijf Van den Hurk B.V., in te trekken.


Portefeuille: R. Visser

1. Vraag VVD-fractie stimuleringsregelingen Sonniuspark
.
Het college stelt het antwoord op de schriftelijke vraag van raadslid
Flapper (namens fractie VVD) over bezetting van stimuleringsregelingen voor Sonniuspark op hoofdlijnen vast en stuurt dit antwoord toe aan de leden van de raad.

2. Financieringsstatuut 2010.
Het college besluit het Financieringsstatuut 2010 vast te stellen.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging huldiging Gerard Swinkels.
Wethouder Frenken en de gemeentesecretaris wonen de huldiging van Gerard Swinkels bij.
Dhr. Swinkels is 50 jaar lid van het Sint Catharinagilde Son.
Tevens 25-jarig lidmaatschap Dook Theunisse en Wim van Rijssel.

Datum/tijd: 18 juni, 20.00 uur
Locatie: De Hutzon/Zonhove