Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders 10 augustus 2010

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 3 augustus 2010.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Arbeidsongeschiktheidsverzekering wethouders.
Het college besluit af te zien van het afsluiten van een Appa-arbeidsongeschiktheids-verzekering.

3. Situatie bosperceel Olen ongenummerd.
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
Door middel van een persoonsgebonden overgangsrecht de gebruiker van het perceel Olen ongenummerd in Breugel het instandhouden van één (al aanwezig) bouwwerk toe te staan.


Portefeuille: R. Visser

1. Inspraakreactie ontwerp-verordening Ruimte Noord-Brabant fase 2.
Het college neemt kennis van de inspraakreactie inzake de Ontwerp-Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 2.

2. Bouwplan Van Wanrooij in Sonniuspark, Bijenlaan.
Het college besluit met betrekking tot het bouwplan van Van Wanrooij in het Sonniuspark het advies van de welstandscommissie om reden van economisch en maatschappelijk belang ter zijde te leggen en het positieve advies van de supervisor te erkennen.

3. Financiële situatie 2010 in relatie tot algemene uitkering.
Het college neemt kennis van de aanpassing van de aantallen binnen de maatstaf “lage inkomens” en de gevolgen daarvan voor het begrotingsjaar 2010 (en meerjarenbegroting 2011 – 2014) mede in het licht van de kadernota / aanvullende brief van 29 juni 2010.
Het college gaat uit van realisering sluitende begroting 2010.