Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders 11 mei 2010

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 11 mei 2010

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 4 mei 2010.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de

concepten.

 

2.   Wijziging Verordening Gemeentelijke Basisregistratie Personen.

Het college besluit:

  1. het ontwerp-raadsvoorstel “verordening BRP 2010” ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad;
  2. de beheerregeling BRP vast te stellen, onder de conditie van vaststelling van de verordening door de raad.

 

3.   Beslissing op bezwaar Van den Hurk.

Het college besluit een bezwaarschrift, ingediend namens Autobedrijf Van den Hurk B.V., conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, gegrond te verklaren en de proceskosten te vergoeden.

 

4.   Benoeming stembureauleden verkiezingen Tweede Kamer 2010.

Het college besluit

  1. de locaties van de stembureau’s voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 9 juni 2010 vast te stellen;
  2. de stembureauleden, tellers en reserveleden voor die verkiezingen te benoemen;
  3. de burgemeester te mandateren tot het benoemen van nieuwe stembureauleden en tellers, indien er onvoldoende reserveleden blijken te zijn.

 

5.   Meldingen giften en geschenken op grond integriteitsregeling.

Het college neemt de meldingen 2009 op grond van de integriteitsregeling voor kennisgeving aan en legt deze vertrouwelijk ter inzage voor de commissie algemene zaken, bij de commissiegriffier.

 

 

Portefeuille: R. Visser

 

1.   Aanpassen Apv aan de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo).  

Het college stemt in met het ontwerp-raadsvoorstel omtrent het aanpassen van de Apv aan de Wabo en stuurt dit voorstel door naar de gemeenteraad.

 

2.   Aandachtspunten raadscommissie GZ d.d. 26 april 2010.

Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie grondgebiedzaken

d.d. 26 april 2010.

 

3.   Voorontwerpbestemmingsplan “Driehoek”.

Het college besluit om de vaststellingsprocedure op te starten door het voorontwerp-bestemmingsplan “Driehoek” vrij te geven voor de inspraakprocedure (vooroverleg, informatiebijeenkomst bewoners en formele inspraak).