Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders 12 januari 2010

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel

d.d. 12 januari 2010

 

 

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 5 januari 2009.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Wijziging stemdistricten nrs. 5 en 6 en uitbreiding met stemdistrict nr. 10.

Het college besluit tot wijziging van de stemdistricten nr. 5 en nr. 6 en tot uitbreiding van het aantal stemdistricten met nr. 10 Sonniuspark.

 

3.   Jaarplan boa’s 2010.

Het college stelt het jaarplan 2010 van de boa’s vast.

 

4.   Jaarplan 2010 van de brandweer.

Het college stelt het jaarplan 2010 van de brandweer vast.

 

5.   Raadsvoorstel kredietvotering blusvoertuig brandweer.

Het college stelt de raad voor een krediet te voteren van € 326.287,- ten behoeve van de aanschaf van een nieuw blusvoertuig.

 

6.   Adviezenlijst commissie Algemene Zaken d.d. 6 januari 2010.

Het college neemt kennis van de belangrijkste adviezen van de commissie Algemene Zaken d.d. 6 januari 2010.

 

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Aanpassing De Bongerd.

Het college besluit om in één van de zalen van de Bongerd een tussenwand te laten plaatsen.

 

2.   Uitvoeringsplan Centrum voor Jeugd en Gezin 2010 e.v.

Het college besluit:

1. kennis te nemen van het rapport ‘Jong – in Son en Breugel’ van K2;

2. in te stemmen met het uitvoeringsplan CJG 2010;

3. de Commissie Burgerzaken te informeren.

 

 

Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Adviezen van de commissie burgerzaken 5 januari 2010.

Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie burgerzaken.

 

2.   Vaststelling normenkader 2009.

Het college stelt het normenkader 2009 vast.

 

3.   Planning jaarrekening 2009.

Het college stelt de planning voor het traject van de jaarrekening 2009 vast. Behandeling in commissie Algemene Zaken op 2 juni 2010 en in de Raad op 23 juni 2010.

 

 
Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Raadscommissie Grondgebiedzaken d.d. 04 januari 2010.

Het college neemt de adviezen van de commissie Grondgebiedzaken d.d. 02 november 2009 voor kennisgeving aan.

 

2.   Mandatering waarmerken digitale ruimtelijke plannen.

Het college besluit S. Groeneveld, O. Schook, M. van den Elsen en D. Hulsen te mandateren voor het digitaal waarmerken van structuurvisies, bestemmingsplannen, projectbesluiten, voorbereidingsbesluiten, beheersverordeningen en exploitatieplannen.

 

 

Ingekomen stukken

 

1.   Kerstkaarten 2009 / Nieuwjaarswensen 2010.

Het college neemt de binnengekomen kerstkaarten 2009 en Nieuwjaarswensen voor 2010 voor kennisgeving aan.