Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders 12 oktober 2010

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 5 oktober 2010.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuidoost Brabant.

1.      De gemeenteraad voorstellen om, overeenkomstig artikel 1, 2e lid Wet gemeenschappelijke regelingen, het college toestemming te verlenen tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant Zuidoost conform bijgevoegde tekst;

2.      Na verkregen toestemming van de gemeenteraad besluiten tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling, conform bijgevoegde tekst.

3.   Besluiten tot het in stand houden van de gemeentelijke brandweer, zoals bepaald in

      artikel 26, 1e lid van de Wet veiligheidsregio’s.

 

3.   Collegialiteitsbeginsel en minderheidstandpunten.

Het college wisselt van gedachte over de toepassing van het collegialiteitsbeginsel en maakt nadere afspraken hoe in voorkomend geval om te gaan met minderheidsstandpunten.

 

4.   Vernietigen opgeslagen inboedels.

Het college besluit de opgeslagen inboedels, conform art. 5:30 lid 5 Awb, te vernietigen.

 

5.   Commissienotitie bedrijfsvoering november 2010.

Het college biedt de commissie Algemene zaken de notitie “bezuinigen en verbeteren: hoe wordt de burger er beter van?” ter opiniërende bespreking aan. 

 

6.   Activiteiten- en tijdplanning doorontwikkeling organisatie Son en Breugel

      september 2010.

Het college neemt kennis van de activiteiten- en tijdplanning van de doorontwikkeling organisatie Son en Breugel september 2010 (voorlopige werknaam: DOOR). 

 

7.   Bezuinigingsopdracht bedrijfsvoering: secundaire arbeidsvoorwaarden en

      faciliteiten.

Het college stelt als voorgenomen besluit vast de bezuiniging van € 50.000,-- op de secundaire arbeidsvoorwaarden en faciliteiten als onderdeel van de bezuinigingsopdracht op bedrijfsvoering van € 650.000,--.

Ter afronding legt het college het voorgenomen besluit ter instemming (artikel 27 WOR) aan de ondernemingsraad voor.  

 

8.   Agenda SRE Regioraadsvergadering 14 oktober 2010.

Het college bespreekt voorafgaand aan de SRE Regioraadsvergadering de agenda hiervoor en geeft zienswijzen van het college mee met het collegelid dat de vergadering namens Son en Breugel bijwoont.

 

9.   Extra raadsvergadering d.d. 12 oktober 2010.

Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van

12 oktober 2010 zijn geagendeerd..

 

 

Portefeuille: R. Visser

 

1.   Mandatenregister.

Het college neemt kennis van de besluiten die in het mandatenregister zijn opgenomen.

 

2.   Gunningsadvies Wmo hulpmiddelen.

Het college neemt kennis van en stemt in met het voorlopige gunningsadvies in het kader van de aanbesteding van hulpmiddelen Wmo.

 

3.   Bouwvergunning sporthal Rooijseweg 3 te Son.

Het college besluit vergunning te verlenen voor het oprichten van een sporthal aan de

Rooijseweg 3 te Son.

 

4.   Aandachtspunten raadscommissie GZ d.d. 4 oktober 2010.

Het college besluit kennis te nemen van de adviezen van en toezeggingen in de commissie grondgebiedzaken d.d. 4 oktober 2010.

 

 

Portefeuille J.P. Frenken

 

1.   Adviezen van de commissie Burgerzaken 5 oktober 2010.

Het college neemt kennis van het adviezen van de commissie burgerzaken.

 

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging afscheidsreceptie Onno Hoes.

De burgemeester woont het symposium en de afscheidsreceptie van Onno Hoes,

gedeputeerde provincie Noord-Brabant, bij.

CdK Van de Donk zal om 18.00 uur speechen.

Datum/tijd: dinsdag 19 oktober, 14.00 – 19.00 uur.

Locatie: Provinciehuis ‘s-Hertogenbosch

 

2.   Uitnodiging Buitengewone ALV VNG.

De burgemeester woont de Buitengewone Algemene Ledenvergadering over

het contributievoorstel 2011 van de VNG, bij.

Datum/tijd: 12 november, 13.00 – 17.00 uur

Locatie: Jaarbeurs Utrecht