Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders 13 april 2010

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 6 april 2010.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Concept raadsprogramma gemeente Nuenen.

Het  college neemt het concept raadsprogramma 2010 – 2014 ‘Natuurlijk Nuenen’ voor kennisgeving aan.

 

3.   Agenda Bestuurscommissie Stedelijk Gebied Eindhoven.

Het college neemt kennis van de agenda voor het overleg van de Bestuurscommissie

Stedelijke Gebied van 15 april 2010.

 

4.   Bestuurlijke planning 2e kwartaal 2010.

Het college besluit de bestuurlijke planningen (geactualiseerd) te doen agenderen voor de commissievergaderingen van juni.

In overweging wordt gegeven de geplande commissievergaderavonden van Burgerzaken en Grondgebiedzaken (gedeeltelijk) weer te benutten voor informatieve sessies.

Vergadering commissie Algemene Zaken (28 april) kan wellicht vervallen.

 

5.   Huwelijken op locatie.

Het college besluit:

  1. huwelijken op locatie binnen de gemeentegrenzen mogelijk te maken, anders dan in het gemeentehuis zelf en de dusver aangewezen locaties;
  2. daartoe het Reglement burgerlijke stand Gemeente Son en Breugel 2010 vast te stellen;
  3. het Hoofd van de afdeling Dienstverlening Publiek te mandateren tot aanwijzing van andere locaties, met inachtneming van het bepaalde in het reglement;
  4. de gemeenteraad te informeren door middel van de Raadsinformatiebrief.

 

 

Portefeuille: R. Visser

 

1.   Inspraaknotitie en ontwerp-bestemmingsplan Planetenlaan 1.

Het college besluit:

  1. in te stemmen met bijgevoegde “Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan

      Planetenlaan 1” en de daarin gegeven beantwoording van de inspraak- en

      Vooroverlegreacties;

  1. degenen die een inspraakreactie hebben gegeven een exemplaar van de

      inspraaknotitie als antwoord op de gegeven reacties toe te sturen;

  1. de onder 1 bedoelde notitie door Croonen te laten verwerken in het

      ontwerpbestemmingsplan Planetenlaan 1 en het plan ten behoeve van de

      tervisielegging( en zienswijzeprocedure) in ontwerp na aanpassing vrij te geven;

4.   tegelijkertijd met de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan ook het

      ontwerp-besluit hogere grenswaarde verkeerslawaai Planetenlaan 1 in procedure te

      brengen (uitvoering besluit van 21 juli 2009).

 

2.   Adviezen van de commissie BZ 6 april 2010.

Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie burgerzaken

 

3.   Procesvoorstel Voorjaarsnotitie / collegeprogramma.

Het college stemt in met de agenda voor de ‘heisessie op 15/16 april en de handreikingen/uitwerkingen die daarvoor zijn voorbereid.

De behandeling van de voorjaarsnota door de raad word verschoven naar juni 2010.

 

 

Portefeuille J.P. Frenken

 

1.   Volmacht aanbesteden dataloggers meetplan riolering.

Het college besluit:

1. volmacht te verstrekken aan Waterschap de Dommel voor het voeren   van een Europese

    aanbesteding voor dataloggers;

2. de resultaten van de metingen af te wachten waarna de omvang van de retentievijvers en

    de realisatie ervan kunnen worden vastgesteld en dit overeenkomstig bijgevoegde brief

    mee te delen aan het bestuur van het Waterschap.

 

2.   Kermis 2010.

1.      Het college stemt in met de voorgestelde opstelling van de kermis die zal plaatsvinden

         van 18 tot en met 22 juni 2010;

2.      het college gaat akkoord met de voor de kermis noodzakelijke verkeersmaatregelen.

 

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging bijwonen opening en defilé Avondwandelvierdaagse.

Wethouder Frenken verricht de opening op dinsdag 8 juni omstreeks 18.15 uur en wethouder Visser woont het defilé op vrijdag 11 juni omstreeks 20.00 uur bij.

Datum/tijd: 8 tot en met 11 juni 2010:

dinsdag 8 juni omstreeks 18.15 uur

vrijdag 11 juni omstreeks 20.00 uur

Locatie: blokhut aan de St. Genovevastraat Breugel

 

2.   Uitnodiging Open dag Hoi-Huis.

De wethouders en de secretaris wonen de open dag van het Hoi-Huis bij.

Datum/tijd: zaterdag 17 april 2010 van 10.00 tot 17.00 uur

Locatie: Taylorstraat 1a