Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders 13 juli 2010

BESLUITEN:


Portefeuille: burgemeester


 1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 6 juli 2010.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.


2. Voortgangsrapportage jaarplan 2010 van de BOA’s.

Het college neemt kennis van de voortgangsrapportage jaarplan 2010 van de boa’s over de eerste helft van 2010


3. Raadsvergadering d.d. 15 juli 2010.

Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van

15 juli 2010 zijn geagendeerd.


 

Portefeuille: R. Visser


1. Vaste prijs aansluitkosten riolering Sonniuspark.

Het college besluit kennis te nemen van het besluit van de stuurgroep Sonniuspark van 2 juli jl. aangaande vaste prijs voor aansluitkosten riolering Sonniuspark. Deze bedraagt € 325,--.


2. Planschadeverzoek Beverlaan te Son (2).

Het college besluit:

 • het planschadeverzoek van wijlen betrokkene aan de Beverlaan te Son, toe te wijzen en aan de erven van betrokkene een bedrag van € 45.000,-- toe te kennen, nog te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 4 september 2007 tot de dag van uitbetaling;

 • het drempelbedrag om het verzoek in behandeling te nemen ten bedrage van € 300,-- te restitueren.


3. Planschadeverzoek Beverlaan te Son (2).

Het college besluit:

 • het planschadeverzoek van betrokkene aan de Beverlaan te Son, toe te wijzen en hem een bedrag van € 41.000,-- toe te kennen, nog te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 3 september 2007 tot de dag van uitbetaling;

 • het drempelbedrag om het verzoek in behandeling te nemen ten bedrage van € 300,-- te restitueren.

 


4. Bouwplan Hendrik Veenemanstraat 21 te Son.

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het ingediende schetsplan ter realisering van een mansardekap op de bestaande garage/berging is op het perceel aan de Hendrik Veenemanstraat 21 te Son;

 2. Eigenaar te adviseren een aanvraag om bouwvergunning in te dienen;

c. In principe over te gaan tot het verlenen van de benodigde ontheffing ex. artikel 3.6

Wro, ten einde het beoogde bouwplan mogelijk te maken.


5. Programma van Eisen Wmo hulpmiddelen.

Het college besluit:

 1. in te stemmen met het programma van eisen Wmo hulpmiddelen;

 2. mandaat te geven aan wethouder Visser voor een tekst in de Raadsinformatiebrief om de raad te informeren.


6. CPO realisatieovereenkomst.

Het college stemt in met de inhoud van de realisatieovereenkomst met CPO Sonniuspark en de daarbij behorende verkaveling en verleent wethouder Visser tekenmandaat.


7. Inkoopplan 2010 en Jaarevaluatie 2009 BIZOB.

Het college besluit het inkoopplan 2010 vast te stellen. Verder neemt zij kennis van de Jaarevaluatie 2009 van BIZOB.


8. Versnelde aanleg gratis oplaadpunten elektrische auto’s.

Het college besluit in te stemmen met het verzoek van de Stichting E-laad om een versnelde toewijzing (voor 15 juli 2010) van locaties voor de realisering van oplaadpunten voor elektrische auto’s en daarvoor een bestaande openbare parkeerplaats in het centrum van Son (buiten de blauwe zone), alsmede een parkeerplaats op Ekkersrijt, beschikbaar te stellen.


9. Geluidsbeperkende voorziening.

Het college neemt kennis van de voorbereidingen voor de realisatie van een geluidsbeperkende voorziening voor een tweetal percelen bij het SBC complex. Het college neemt het besluit om de voorziening in het openbaar groen, optie 1, achter het kunstgrasveld (veld D), verder in overleg met betrokkenen, te gaan realiseren.Portefeuille J.P. Frenken


1. Leerplein Sonniuspark.

Het college besluit:

 1. vanwege het ontbreken van draagvlak bij de schoolbesturen, het leerplein Sonniuspark in principe te ontwikkelen met basisschool de Gentiaan;

 2. consequentie van het besluit nader uitwerken (ruimte, verkeer, financiën) nog dit jaar voor te leggen aan het college;

 3. bovenstaande middels de R.I.B. terug te koppelen aan de raad van de gemeente Son en Breugel;

 4. de toekomstige gebruikers en Korein schriftelijk te informeren.


2. Zondagopenstelling supermarkten.

Het college neemt kennis van de standpunten van de Son en Breugelse supermarkten over een eventuele zondagopenstelling. Men is er niet in geslaagd tot een gezamenlijke afspraak te komen hoe een zondagopenstelling collegiaal in te vullen.

Het college besluit de aanvraag van Albert Heijn af te wijzen en besluit geen ontheffing te verlenen in het kader van artikel 3 vierde lid van de Winkeltijdenwet , ten behoeve van structurele zondagopenstelling van 16.00 tot 22.00 uur.Ingekomen stukken


1. Uitnodiging Kindervakantiespelweek Son.

Wethouder Visser en/of wethouder Frenken wonen de Kindervakantiespelweek Son bij.

Voorstel: Gezinsspeelmarkt

Datum/tijd: 27 augustus 19.00-21.00 uur

Locatie: Basisschool De Harlekijn