Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders 14 en 19 januari 2010

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 14 en 19 januari 2010

 

 

BESLUITEN 14 januari:

  

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns en portefeuille: J.C.R. Verschelling
 

1.    Raadsvoorstellen.

Het college stelt de raadsvoorstellen kredietvotering bibliotheek en kredietvotering nieuwbouw sporthal vast.

 

 

BESLUITEN 19 januari:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 12 januari 2010.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Evaluatie Raadsinformatiebrief.

Het college is blij met dit nieuw ontwikkelde instrument, omdat het de informatie aan de raad kanaliseert en tevens bijdraagt aan een goede vergaderinhoud voor de raadscommissies. Via een beknopte notitie wordt de commissie AZ gevraagd of zij zich in dit standpunt kan vinden.

 

3.   Ontwerpbrief over regionale samenwerking.

Het college stemt in met de ontwerpbrief waarin het standpunt van onze gemeente rond de bestuurlijke samenwerking in de regio is verwoord. Het ontwerp wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de fractievoorzitters en wordt daarna verzonden aan de Regioraad, de Bestuurscommissie Stedelijk Gebied en de gemeenteraden en colleges in Zuidoost Brabant.

 

4.   Convenant implementatie Overheid heeft Antwoord.

Het college besluit het convenant voor de implementatie van “Overheid heeft Antwoord” aan te gaan.

 

5.   Evaluatie verruiming openstellingstijden loketten.

Het college besluit:

  1. de evaluatie van de pilot verruiming openstellingtijden vast te stellen;

2.      tot structurele voortzetting van de verruimde openstelling conform de openingstijden zoals die waren in de proefperiode;

3.      de OR te informeren over de uitkomsten van de evaluatie.

 

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Voortgangsrapportage Leerplein Breugel.

Het college neemt kennis van de voortgangsrapportage ten behoeve van de commissie BZ van 2 februari 2010.

 

2.      Vaststelling bestemmingsplan “Son Centrum; bibliotheek Kerkplein – 

      Nieuwstraat”.

Het college besluit om:

a.      kennis te nemen van de “zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Son Centrum; bibliotheek Kerkplein - Nieuwstraat”;

b.      de raadscommissie grondgebiedzaken om advies te vragen over de vaststelling van het bestemmingsplan “Son Centrum; bibliotheek Kerkplein - Nieuwstraat” overeenkomstig het concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit;

c.      de raad voor te stellen de “zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Son Centrum; bibliotheek Kerkplein - Nieuwstraat” vast te stellen en het bestemmingsplan “Son Centrum; bibliotheek Kerkplein - Nieuwstraat” gewijzigd vast te stellen.

 

3.   Steinbach Grondwerken.

Het college besluit om Steinbach Grondwerken werkzaamheden te gunnen voor het uitvoeren van gemeentelijk klein onderhoud. Hiermee worden leerwerk- en re-integratietrajecten voor Sinti uitgevoerd. 

 

4.   Kunst in het Sonniuspark.

Het college neemt kennis van de plannen voor kunst in het Sonniuspark;

1.      Het college geeft de Werkgroep kunst in het Sonniuspark toestemming:

-          de in de notitie genoemde drie kunstprojecten verder uit te werken binnen de financiële kaders (max. € 289.000,00) van de GREX;

-          een enkelvoudige voordracht te doen over de te realiseren kunstwerken en de uitvoerende kunstenaars;

2.      Het college besluit:

-          de aan te leggen vlonder aan het ven te integreren in het aldaar te realiseren kunstwerk.

 

 

Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Jaarverslag commissie voor bezwaar- en beroepschriften.

Het college neemt kennis van en stemt in met het jaarverslag 2009 van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en stuurt dit ter kennisname door naar de gemeenteraad.

 

2.   Raadsvoorstel vaststelling controleprotocol 2009.

Het college bied het controleprotocol 2009 aan de raad ter vaststelling aan. 

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Concept beleidsnotitie Monumenten in beeld.

  1. het college besluit in te stemmen met de beleidsnotitie;
  2. het college besluit deze met de commissie grondgebiedzaken hieromtrent oriënterend te bespreken en vervolgens de inspraakprocedure te starten;
  3. het college besluit om de mogelijkheden van samenwerking met Nuenen te onderzoeken;
  4. het college besluit kennis te nemen van de prioriteitenlijst voor gemeentelijke monumenten van de locale Heemkundekring;
  5. het college besluit parallel aan de inspraakprocedure offerte te vragen voor “redengevende beschrijvingen” van (de eerste) 10 waardevolle objecten, alsmede in het kader van op te stellen subsidiebeleid een inventarisatie van subsidiabele onderhoudkosten inclusief een verdeelsleutel t.b.v een subsidieverordening.

 2.   Inkoop autochtoon plantmateriaal in het buitengebied.

Het college besluit om voortaan in het buitengebied autochtoon plantmateriaal te gaan planten en gebruik te maken van de expertise van Staatsbosbeheer voor twee plantseizoenen.

 

3.   Vaststelling “Integrale visie bebouwingsconcentraties” gemeente Son en Breugel.

Het college besluit om:

a.   de “Inspraaknotitie integrale visie bebouwingsconcentraties” met de daarin gegeven

      beantwoording van de inspraakreacties vast te stellen;

b.   degenen die een inspraakreactie hebben ingediend een exemplaar van de

inspraaknotitie als antwoord op de gegeven reacties toe te sturen;

c.   de raadscommissie grondgebiedzaken om advies te vragen over de vaststelling van de

      “Integrale visie bebouwingsconcentraties” overeenkomstig het concept raadsvoorstel en 

      concept raadsbesluit;

d.   de raad voor te stellen de “Integrale visie bebouwingsconcentraties”vast te stellen    

 overeenkomstig het concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit.

 

4.   Raadsvoorstel tot het vaststellen van het wensbeeld Middengebied als

basis voor de intergemeentelijke structuurvisie Middengebied.

  1. kennis te nemen van het wensbeeld voor het Middengebied;
  2. de raad voor te stellen om:

-a. in te stemmen met het opstellen van een intergemeentelijke structuurvisie, waarbij het  

     wensbeeld Middengebied een uitgangspunt vormt;

-b. in te stemmen met de door de gemeente te dragen deel van de kosten voor de 

     intergemeentelijke structuurvisie en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen groot 

     €11.000,-;

     -c. een positieve grondhouding aan te nemen t.a.v. de vestiging van een rijksbufferzone,  

           in de directe nabijheid van Son en Breugel.

 

5.   Overleg vakwethouders Bouwen en Wonen SRE.

Het college neemt kennis van de agenda en de aanbevelingen hierop van het overleg vakwethouders Bouwen en Wonen van het SRE d.d. 25 januari 2010.

  

6.   Vaststelling “Structuurvisie Son en Breugel”.

Het college besluit om:

a.   de “Inspraaknotitie Structuurvisie Son en Breugel” met de daarin gegeven beantwoording  

      van de inspraakreacties vast te stellen;

b.   degenen die een inspraakreactie hebben ingediend een exemplaar van de inspraak-

      notitie als antwoord op de gegeven reacties toe te sturen;

c.   de raadscommissie grondgebiedzaken om advies te vragen over de vaststelling van de   

      “Structuurvisie Son en Breugel” inclusief het uitvoeringsprogramma overeenkomstig het  

      concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit;

d.   de raad voor te stellen de “Structuurvisie Son en Breugel” en het “Uitvoeringsprogramma   

      Structuurvisie Son en Breugel” vast te stellen overeenkomstig het concept raadsvoorstel   

      en concept raadsbesluit.

 

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging en opening danstoernooi Avanti!

De wethouder Sportzaken opent de 19e internationaal garde- en showdanstoernooi van Avanti!

 

Datum/tijd: zondag 11 april, tijd volgt

Locatie: Sporthal / Gemeenschapshuis “De Bongerd”

 

2.   Uitnodiging school zwemkampioenschappen.

Wethuder Starmans woont de prijsuitreiking van de schoolzwemkampioenschappen bij.

 

Datum/tijd: zondag 31 januari 2010, van 14.30 tot 16.30 uur (prijsuitreiking ca. 16.30 uur)

Locatie: Zwembad “De Neul” Dommelstraat 20, 5492 DX , St. Oedenrode.