Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders 14 september 2010

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 7 september 2010.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Adviezenlijst commissie Algemene Zaken 8 september 2010.
Het college neemt kennis van de belangrijkste adviezen uit de commissie Algemene Zaken van 8 september 2010.

3. Beoordeling uitgaven 2009 raadsfracties op grond van de Verordening ambtelijke
bijstand en fractieondersteuning.
Het college neemt kennis van het ontwerpraadsvoorstel “Beoordeling uitgaven 2009 raads-fracties”.Portefeuille: R. Visser

1. Verzoek omschakeling agrarisch bedrijf Sonniuswijk 45.


Het college:

  1. verleent in principe medewerking aan het wijzigen van de bestemming “Agrarisch bedrijf” naar (“Agrarisch verwant)Bedrijf” van het perceel Sonniuswijk 43/45 en neemt deze voorgestelde wijziging mee bij de vaststelling van het bestemmingsplan Buiten-gebied 2010;
  2. verleent geen medewerking aan het omzetten van de bestemming “Agrarisch bedrijf” naar “Agrarisch verwant bedrijf” voor het perceel De Kuilen 3, vanwege strijd met zo-wel het vigerend bestemmingsplan Buitengebied 1999 als het nieuwe bestemmings-plan Buitengebied 2010.

2. Advies van de commissie Burgerzaken 7 september 2010.
Het college neemt kennis van het advies van de commissie Burgerzaken.


Portefeuille J.P. Frenken

1. Jaarverslag leerplicht 2009 – 2010.
Het college besluit het jaarverslag leerplicht 2009-2010 vast te stellen en ter kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden.

2. Honden in openbare ruimte. Het college neemt kennis van het historisch overzicht “overlast honden” en legt een notitie als ingekomen stuk voor aan de commissie
Grondgebiedzaken.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging starthandeling Zuid-Willemsvaart.
De burgemeester woont de starthandeling van de omlegging en de oplevering van 3 sluizen van de Zuid-Willemsvaart, bij.
Minister Eurlings verricht de officiële handeling.
Datum/tijd: maandag 20 september,
10.30 – 13.30 uur officiële handeling
17.30 uur aanvang feest
Locatie: Inland Terminal in Veghel

2. Uitnodiging Opening Sportpark en Vrijwilligersavond SBC.
De burgemeester, wethouder Visser en wethouder Frenken wonen de opening en de vrijwil-ligersavond van SBC bij.
Datum/tijd: vrijdag 1 oktober 2010 aanvang 19.45 uur (om 21.00 uur start vrijwilligersavond)
Locatie:SBC

3. Uitnodiging Sint Catharinagilde.
De burgemeester woont de districtsgildedag van het Sint Catharinagilde te Son bij.
Datum/tijd: zondag 26 september, 12.30 – 19.30 uur
Locatie: Zonhove-terrein

4. Uitnodiging huwelijk René Spapens & Marleen de Vries.
De burgemeester en wethouder Frenken (gemeentehuis) en de secretaris wonen het
huwelijk van medewerker René Spapens & Marleen de Vries bij.
Datum/tijd: vrijdag 1 oktober
11.00 uur gemeentehuis Son en Breugel
18.30 uur Sint Petruskerk te Hilvarenbeek
20.00 – 21.00 uur receptie Villa De Vier Jaargetijden te Tilburg