Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders 15 en 17 december 2009


Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 15 december 2009 en 17 december 2009

BESLUITEN:


Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 8 december 2009.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Raadsvergadering d.d. 16 december 2009.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 16 december 2009 zijn geagendeerd.

3. Beantwoording schriftelijke vragen Dorpsbelang inzake horeca.
Het college neemt kennis van de concept-beantwoording overeenkomstig de brief door de burgemeester van de schriftelijke vragen van Dorpsbelang.

4. Agenda SRE Regioraad 17 december 2009.
Het college bespreekt de agenda van de SRE regioraad van 17 december a.s., waarin Son en Breugel vertegenwoordigd is door raadslid Willem Buurke. Via hem zullen zienswijzen van het college worden gecommuniceerd naar de SRE regioraad.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Begroting 2010 PlatOO.
Het college neemt kennis van de begroting 2010 en stelt de raad middels de raadsinforma-tiebrief hiervan op de hoogte.

Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Gebruik deeltaxi. 
1. Het college besluit om de gemeenteraad voor te stellen, het advies van de Adviesraad Wmo om de inkomensgrens bij het gebruik van de deeltaxi af te schaffen, over te nemen voor een proefperiode van twee jaar.
2. Het college besluit om de gemeenteraad voor te stellen, het advies van de Adviesraad Wmo om de leeftijdsgrens bij het gebruik van de deeltaxi te verhogen van 65 naar 75 jaar gedurende de proefperiode van twee jaar, niet over te nemen.
3. Het college legt deze besluiten voor aan de gemeenteraad, conform bijgevoegd ont-werp raadsvoorstel –en besluit.
4. Voor afloop van de proefperiode zal een evaluatie worden gehouden en zal het college aan de gemeenteraad een voorstel doen over de situatie per 1 maart 2012.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Ontwerpbestemmingsplan “Gentiaan”. R&W

Het college besluit om:
1. De “Inspraaknotitie voor ontwerpbestemmingsplan Gentiaan” met de daarin gegeven beantwoording van de inspraakreacties vast te stellen;
2. Degenen die een inspraakreactie hebben gegeven een exemplaar van de in-spraaknotitie als antwoord op de gegeven reacties toe te sturen;
3. Het ontwerpbestemmingsplan “Gentiaan” waarin de in de inspraaknotitie aangegeven wijzigingen zijn verwerkt vrij te geven voor de verdere vaststellingsprocedure (publi-catie in het kader van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen).

2. Vaststelling bestemmingsplan “Son Zuid”.

Het college besluit om:
1. Kennis te nemen van de “zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Son Zuid”;
2. Kennis te nemen van het bestemmingsplan “Son Zuid”;
3. De raadscommissie grondgebiedzaken om advies te vragen over de vaststelling van het bestemmingsplan “Son Zuid” overeenkomstig het concept raadsvoorstel en con-cept raadsbesluit;
4. De raad voor te stellen de “zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Son Zuid” en het bestemmingsplan “Son Zuid” gewijzigd vast te stellen.

3. Correctieve herziening 7 reconstructieplannen, zitting Raad van State.
Het college neemt kennis van de a.s. zitting bij de Raad van State inzake de correctieve her-ziening van de 7 reconstructieplannen.

4. Lidmaatschap milieustraat bij SBBE.
Het college besluit om de milieustraat lid te maken van de Stichting Beveiliging Bedrijven Ekkersrijt (SBBE).

Ingekomen stukken
1. Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Eindhoven.
De burgemeester en wethouder Verschelling wonen de nieuwjaarsbijeenkomst van de ge-meente Eindhoven bij.