Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders 15 juni 2010

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 8 juni 2010.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Brandweer Jaarverslag 2009.

Het college neemt kennis van het Brandweer Jaarverslag 2009.

 

3.   Bestuurlijke planning 3e kwartaal 2010.

Het college stelt de bestuurlijke planning vast en laat deze agenderen voor de juli vergadering van de commissies.

 

4.   Adviezenlijst commissie AZ d.d. 2 juni 2010.

Het college neemt kennis van de belangrijkste adviezen van de commisise algemene zaken d.d. 2 juni 2010.

 

 

Portefeuille: R. Visser

 

1.   Vaststelling bestemmingsplan “Breugel’.

Het college besluit om:

a.      kennis te nemen van de “zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Breugel”;

b.      kennis te nemen van het bestemmingsplan “Breugel”;

c.      de raadscommissie grondgebiedzaken om advies te vragen over de vaststelling van het bestemmingsplan “Breugel” overeenkomstig het concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit;

d.      de raad voor te stellen de “zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Breugel” en het bestemmingsplan “Breugel” gewijzigd vast te stellen.

 

2.   Drie bestemmingsplanherzieningen Sonniuspark.

Het college besluit geen inspraak te houden m.b.t. de drie voorontwerp-bestemmingsplannetjes en deze dan ook direct t.b.v. het vooroverleg toe te zenden naar relevante adviseurs.

 

3.   Herontwikkeling D’n Herberg Nieuwstraat 63 te Son en Breugel.

Het college verzoekt een (meer algemene) notitie op te stellen met betrekking tot het al dan niet wenselijk zijn van een verdere concentratie van woonzorgvoorzieningen.

 

4. Verzoek woningbouwontwikkeling Kanaalstraat 53a.

Het college besluit om in principe medewerking te verlenen aan het ontwikkelen van een tweetal Ruimte-voor-Ruimte-kavels op het perceel Kanaalstraat 53a, onder de aangegeven randvoorwaarden en uitgangspunten.

 

5.   Verzoek woningbouwontwikkeling Rooijseweg 10.

Het college besluit om in principe medewerking te verlenen aan het ontwikkelen van een Ruimte-voor-Ruimte-woning op het perceel Rooijseweg 10, onder de aangegeven randvoorwaarden en uitgangspunten.

 

 

 

Portefeuille J.P. Frenken

 

1.   Werkplan bossen 2010.

Het college besluit het werkplan van Staatsbosbeheer (SBB) voor de gemeentebossen en Oud Meer 2010 overeenkomstig voorstel van SBB vast te stellen.

 

2.   Adviezen van de commissie BZ d.d. 1 juni 2010.

Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie Burgerzaken.

 

3.   Verzoek stichting IJsfeesten Son en Breugel om financiële bijdrage.

Het college besluit:

  1. onder voorbehoud van een sluitende begroting en een onherroepelijke evenementenvergunning, de stichting IJsfeesten Son en Breugel i.o. voor 2010 een financiële bijdrage te verstrekken van maximaal € 10.000,-- met dien verstande dat het € 5.000,-- subsidie betreft en € 5.000,-- garantie;
  2. op basis van een evaluatie zal opnieuw worden bezien of gemeentelijke financiële support opnieuw aan de orde dient te zijn;
  3. gevraagd wordt een voorstel te formuleren voor een breder beleid m.b.t. inzet van precariomiddelen (m.n. toetsingscriteria);
  4. beleidsmedewerker recreatie en toerisme/ bedrijfscontactfunctionaris te benoemen als gemeentelijk aanspreekpunt /coördinator voor dit evenement.