Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders 16 maart

 

 
 

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 9 maart 2010.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Definitief besluit backoffice bedrijfsvoering Nuenen en Son en Breugel (SIEN).

Het college stelt definitief vast:

-          inrichtings- en implementatieplan SIEN bedrijfsvoeringstaken (versie 6);

-          samenwerkingsovereenkomst bedrijfsvoering gemeente Nuenen c.a. en gemeente Son en Breugel;

-          sociaal plan in het kader van SIEN;

-          projectfunctieboek SIEN.

 

3.   Stand van zaken Combigebouw.

Het college:

1)      neemt kennis van de ontwikkelingen rondom het beroepschrift tegen de verleende bouwvergunning 1ste fase (incl. vrijstelling ex art. 19 lid 1 WRO) voor het Combigebouw in relatie tot de procedure van ontwerpbestemmingsplan “Gentiaan”;

2)      besluit tot voorbereiding en indiening van de aanvraag bouwvergunning 2de fase voor het Combigebouw.

 

 

Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Planning voorjaarsnota – meerjarenbegroting.

Het college neemt kennis van de (detail) planning voor de aankomende voorjaarsnota en meerjarenbegroting 2011 – 2014. Het college stemt in met de voorgestelde data van behandeling.

 

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Bezwaar bijdragebesluit conventionele explosieven WO II.

Het college besluit bezwaar te maken tegen het besluit van LNV van 2 februari 2010 om een gemeentelijke declaratie in het kader van het bijdragebesluit niet in behandeling te nemen.

 

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging afscheidsreceptie wethouders gemeente Someren.

Het college woont de gecombineerde afscheidsreceptie van wethouders Van der Velden en Kusters (gemeente Someren) op 1 april a.s. niet bij.