Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders 18 mei 2010

 

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 11 mei 2010.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de

concepten.

 

2.   Benoeming leden en plaatsvervangende leden algemeen bestuur WSD.

      Het college:

  1. Trekt zijn besluit van 30 maart 2010 tot benoeming van wethouder Frenken als lid van het algemeen bestuur van de WSD in, aangezien de gemeenteraad bevoegd is tot benoeming;
  2. Wethouder Frenken wordt kandidaat gesteld voor lidmaatschap van het algemeen bestuur van de WSD en wethouder Visser voor plaatsvervangend lid;
  3. Neemt kennis van het raadsvoorstel tot benoeming van twee leden en twee plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur van de WSD.

 

3.   Benoeming plaatsvervangend griffier raadscommissie Burgerzaken.

      Het college stemt in met het ontwerpraadsvoorstel tot benoeming van

      de heer R.L. Huybregts tot plaatsvervangend griffier van de raadscommissie burger

      zaken.

 

 

Portefeuille: R. Visser

 

1.   Intensieve controle PGB-ers.

Het college besluit om het product “intensieve controle PGB” eenmalig af te nemen bij het Wmo-kantoor.

 

2.   Stimuleringsmaatregelen woningbouw; bijdrage provincie en rijk project HIVA.

Het college besluit definitief medewerking te verlenen aan de overeenkomst van geldlening ter stimulering van de realisatie van 18 koopappartementen in het HIVA-project.

 

3.   Productenverantwoording 2009 en accountantsverklaring jaarrekening 2009.

      1. Het college besluit de productenverantwoording 2009 vast te stellen en voor de raad 

          ter inzage te leggen;

      2. Het college neemt kennis van de goedkeurende accountantsverklaring over de jaar-

          rekening 2009 en legt deze voor de raad ter inzage bij de jaarrekeningstukken 2009;

 

4.   Vaststelling 1e wijziging Legesverordening 2010.

Het college besluit om na advies van de commissie algemene zaken aan de raad een voorstel te doen tot wijziging van de legesverordening 2010 naar aanleiding van invoering

WABO.

 

 

5.   13e Wijziging “Bouwverordening 1992”.

Het college stemt in met het concept-raadsvoorstel inzake de dertiende wijziging van de Bouwverordening 1992 en besluit deze te agenderen voor de vergadering van de commissie grondgebiedzaken van 31 mei 2010 en de raadsvergadering van 23 juni 2010.

 

 

Portefeuille J.P. Frenken

 

1.   Recht van opstal.

Het college besluit toestemming te verlenen aan Samenwerking Ontwikkeling Nieuwbouwprojecten bv (SON) om het recht van opstal op een strook gemeentegrond te vervreemden aan de VVE gebouwen Valckenborch I en II.

 

2.   Sociaal Raadsliedenwerk.

In het kader van Sociaalraadslieden werk besluit het college tot een betere communicatie over de bestaande mogelijkheden van hulp (gemeentepagina, website, artikel in nieuwsbrieven, etc.) en nader overleg met de WMO-raad om te komen tot een verdere oriëntatie en analyse van het sociaal raadsliedenwerk.

 

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging ELE Rally.

Wethouder Visser, wethouder Frenken en de gemeentesecretaris bezoeken het V.I.P. dorp van de ELE Rally.

Datum/tijd: 5 juni, 19.00 uur

Locatie: Ekkersrijt

 

2.   Uitnodiging Windhonden Renvereniging.

De burgemeester verricht de opening van het NK korte baan Sonse en Eindhovense Windhonden Renvereniging.

Datum/tijd: zondag 4 juli, 10.30 uur

Locatie: Boslaan, ’t Sikse ven.

 

3.   Uitnodiging Dag van de Bouw.

Wethouder Visser verricht de prijsuitreiking inzake de Dag van de Bouw, georganiseerd door Huybregts-Relou.

Datum/tijd: zaterdag 5 juni, 15.00 uur

Locatie: Nieuwbouwproject Hiva