Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders 21 september 2010

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14 september 2010.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Structuur van projectmatig werken.
Het college oriënteert zich op de structuur van projectmatig werken en stemt in met de door de directie voorgelegde richting en geeft opdracht om dit concept nader uit te werken.

3. BAG: formaliseringsverklaring standplaatsen.
Het college besluit de bekende standplaatsen vast te leggen in een formaliseringsverklaring ten behoeve van de basisregistraties adressen en gebouwen.

4. Bestuursrapportage I&A Beleidsplan 2008-2012, medio 2010.
Het college neemt kennis van de Bestuursrapportage medio 2010 van het lopende I&A
Beleidsplan 2008 – 2012 en biedt deze ter kennisname van de commissie Algemene Zaken aan.

5. Nieuwkomersavond 2010.
Het college besluit de Nieuwkomersavond 2010 te houden op dinsdag
16 november 2010. In het programma van de avond wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de kernwaarden van het college: “Samenhang en Betrokkenheid” en Burgerparticipatie.

6. Brief bezuinigingen m.b.t. financieringsfonds.


Het college besluit:
1. in een brief aan de bestuurscommissie stedelijk gebied mee te delen, dat voor het
financieringsfonds voor 2011 en volgende jaren rekening dient te worden gehouden
met een korting op de algemene bijdrage van Son en Breugel van ten minste 10%;
2. een kopie van de brief toe te zenden aan de overige deelnemers aan het financie-ringsfonds.


7. Beslissing op bezwaar Slaats en Van de Corput (evenementen).


Het college en de burgemeester, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft, be-sluiten:
• Het bezwaarschrift van mevr. Slaats en dhr. Van de Corput, gericht tegen de ver-leende evenementenvergunning voor het Liedertafelfestival, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, gegrond te verklaren en het bestre-den besluit in te trekken;
• het bezwaarschrift van mevr. Slaats en dhr. Van de Corput, gericht tegen de verleen-de evenementenvergunning voor de kermis, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften,, gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren;
• het bezwaarschrift van mevr. Slaats en dhr. Van de Corput, gericht tegen de verleen-de evenementenvergunning voor het IJsfeest, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren.


Portefeuille: R. Visser

1. Vaststelling bestemmingsplan “Son Midden”.
Het college besluit om:
a. kennis te nemen van de “zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Son Midden”;
b. kennis te nemen van het bestemmingsplan “Son Midden”;
c. de raadscommissie grondgebiedzaken om advies te vragen over de vaststelling van het bestemmingsplan “Son Midden” overeenkomstig het concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit;
d. de raad voor te stellen de “zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Son Midden” en het bestemmingsplan “Son Midden” gewijzigd vast te stellen.

2. Ontwerpbestemmingsplan “Driehoek”.
Het college besluit om:
a. de “Inspraaknotitie voorontwerpbestemmingsplan Driehoek” met de daarin gegeven be-antwoording van de inspraakreacties vast te stellen;
b. degenen die een inspraakreactie hebben gegeven een exemplaar van de inspraaknotitie als antwoord op de gegeven reacties toe te sturen;
c. het ontwerpbestemmingsplan “Driehoek” waarin de in de inspraaknotitie aangegeven wijzigingen zijn verwerkt vrij te geven voor de verdere vaststellingsprocedure (publicatie in het kader van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen).

3. Aandachtspunten raadscommissie GZ d.d. 6 september 2010.
Het college besluit kennis te nemen van de adviezen van en toezeggingen in de commissie grondgebiedzaken d.d. 6 september 2010.

4. Planschadeverzoek Veerstraat 15 te Breugel.
Het college besluit, conform het conceptbesluit, de aanvraag om vergoeding van planschade ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening af te wijzen.

5. Bodemfunctiekaart.
Het college besluit om de bodemfunctieklassenkaart vast te stellen met daarbij behorende notitie ‘Notitie bodemfuctieklassenkaart, gemeente Son en Breugel’.


6. Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied: woning Planetenlaan 1.
Het college besluit om:
a. een hogere grenswaarde van 52 dB vast te stellen voor de beoogde te realiseren ruimte-voor-ruimte woning op het perceel Planetenlaan 1 te Breugel conform bijgaand concept-besluit;
b. kennis te nemen van de zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan “bestemmingsplan Buitengebied: woning Planetenlaan 1”;
c. kennis te nemen van het bestemmingsplan “bestemmingsplan Buitengebied: woning Planetenlaan 1”;
d. de raadscommissie grondgebiedzaken om advies te vragen over de vaststelling van het bestemmingsplan “bestemmingsplan Buitengebied: woning Planetenlaan 1”, overeen-komstig het concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit (bijgevoegd);
e. de raad voor te stellen de zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan “bestemmingsplan Buitengebied: woning Planetenlaan 1” en het bestemmingsplan “bestemmingsplan Bui-tengebied: woning Planetenlaan 1” ongewijzigd vast te stellen.

7. Reactie op StaB-verslag bosgebied-West / Golfbaan.
1. het college besluit kennis te nemen van het verslag van de StAB en de mail
dienaangaande van mevrouw mr. Samuels Brusse- van der Linden;
2. het college besluit in te stemmen met de concept-brief aan de Raad van State.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging huwelijk Bea van der Pasch (medewerkster) & Henk Dinnissen.
Het college woont het huwelijk van Bea van der Pasch en Henk Dinnissen bij.
Datum/tijd: vrijdag 22 oktober 2010
Huwelijksvoltrekking: 14.00 uur in La Sonnerie
Receptie: 18.00 – 19.30 uur in La Sonnerie