Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders 22 december 2009

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 22 december 2009

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.         Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 15 december 2009.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Samenstelling hoofdstembureau / centraal stembureau.

Het college stelt de samenstelling van het hoofdstembureau / centraal stembureau voor de periode van 2010 tot 2014 vast.

 

3.   Jaarverslag klachtenregeling 2009.

Het college stelt het jaarverslag klachtenregeling 2009 vast en stuurt dit ter kennisname door aan de commissie algemene zaken en de gemeenteraad.

 

4.   Administratieve lastenverlichting bij huwelijken.

Bij circulaire van 12 december 2008 heeft de minister van Justitie verzocht om vooruitlopende op een wetsvoorstel de vereenvoudiging van de procedure van huwelijksaangifte in te voeren met als hoofddoel “administratieve lastenverlichting voor de burger”.

Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde procedure.

 

5.   Raadsvoorstel 3e wijziging Gemeenschappelijke regeling SRE.

Het college besluit de gemeenteraad te adviseren akkoord te gaan met de voorgestelde 3e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling van het SRE.

 

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Kredietvotering nieuwbouw bibliotheek.

Het college besluit:

 • In te stemmen met de (concept) samenwerkingsovereenkomst tussen Domein en de gemeente Son en Breugel;
 • Mw. M. Starmans-Gelijns ondertekeningsmandaat te verlenen inzake de samenwerkingsovereenkomst met Domein;
 • De gemeenteraad te vragen om in te stemmen met het benodigde realisatiekrediet 

van € 1.905.000,= zoals voorgesteld in het bijgesloten raadsvoorstel ten laste van de, in het raadsvoorstel, genoemde posten.

 

2.   Benutting Reserve P-budget.

Het college besluit de reservemiddelen van het Participatiebudget te gaan besteden.

 

3.   Opname verhard oppervlakte.

Het college van burgemeester en wethouders besluit Fa. Kragten opdracht te geven voor het berekenen van het verhard oppervlak, kosten € 24.300,= exclusief btw en exclusief subsidie van het Waterschap van ca. € 8.000,=

 

 

Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Deregulering Algemene Plaatselijke Verordening (Apv).

Het college besluit het voornemen tot deregulering van de Apv ter opiniërende bespreking aan de commissie algemene zaken voor te leggen en stemt in met bijgevoegd ontwerp-commissievoorstel.

 

2.   Hertaxatie / vaststelling tarieven onroerendzaakbelastingen 2010.

Het college besluit om na advies van de commissie algemene zaken aan de raad een voorstel te doen om:

 1. de –definitieve- tarieven onroerendzaakbelastingen 2010 als volgt vast te stellen:
  • eigenaren woningen              : 0,0662%
  • eigenaren niet-woningen       : 0,1094%
  • gebruikers niet-woningen      : 0,0978%
 1. de verordening onroerendzaakbelastingen 2010 te wijzigen overeenkomstig het bijgevoegde concept-besluit.

 

3.   Haalbaarheidsonderzoek bedrijfsverzamelgebouw.

Het college neemt kennis van de “haalbaarheidsstudie bedrijfsverzamelgebouw in Son en Breugel” en besluit dat:

 • De gemeente een proactieve rol inneemt ter stimulering van initiatieven voor ontwikkeling en realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw om optimale faciliteiten te creëren voor haar (toekomstige) ondernemers;
 • De gemeente niet zelf een bedrijfsverzamelgebouw zal realiseren / exploiteren maar juist de markt kansen wil bieden waarbij de voorkeur uitgaat naar de herontwikkeling van vrijgekomen (of op korte termijn vrijkomende) locaties;
 • De gemeente geen subsidie zal verstrekken t.b.v. de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw in welke vorm dan ook, maar vooral ruimtelijke voorwaarden wil scheppen.
 • De uitgangspunten van het college en het haalbaarheidsonderzoek worden voorgelegd aan de commissie algemene zaken die vergadert op 6 januari 2010.

 

4.   Aanpassen verordeningen aan de Dienstenwet.

Het college besluit aanpassingen in een aantal verordeningen, naar aanleiding van de Dienstenwet, ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad en stemt in met het bijgevoegde raadsvoorstel en –besluit.

 

5.   Kredietvotering nieuwbouw sporthal.

Het college besluit:

1.       Kennis te nemen van de voortgang van de uitwerking van de nieuwbouw sporthal;

2.       De raad te verzoeken een krediet te voteren voor de nieuwbouw van de sporthal van € 3.536.000,- en de lasten daarvan te dekken zoals in het raadsvoorstel is aangegeven.

 

 
Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Ontwerp bestemmingsplan “Zonering bedrijventerrein Ekkersrijt”

Het college besluit om het ontwerp bestemmingsplan “Zonering bedrijventerrein Ekkersrijt” vrij te geven voor de verdere vaststellingsprocedure (publicatie in het kader van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen).

 

2.   Ontwerp bestemmingsplan “Ekkersrijt”.

Het college besluit om:

 • De inspraaknotitie voor “ontwerp bestemmingsplan Ekkersrijt” met de daarin gegeven beantwoording van de inspraakreacties vast te stellen;
 • Degenen die een inspraakreactie hebben gegeven een exemplaar van de inspraaknotitie toe te sturen;
 • Het ontwerp bestemmingsplan “Ekkersrijt”, waarin de in de inspraaknotitie aangegeven wijzigingen zijn verwerkt, vrij te geven voor de verdere vaststellingsprocedure.

 

3.   Opslagloods P. Brueghelplein 9.

Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde oplossingsrichting.

 

4.   Ontwikkeling Keske 8.

Het college besluit om:

1.       In principe medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bestemming Agrarisch bedrijf in de bestemming Wonen, de herbouw van de woning op een afstand van maximaal 10 meter uit het hart van de weg alsmede het splitsen van de woonboerderij in twee wooneenheden.

2.       In principe medewerking te verlenen aan het ontwikkelen van een tweetal ruimten voor ruimte-kavels op het perceel D 2502, gelegen aan het Keske, onder de aangegeven randvoorwaarden en uitgangspunten.

 

5.   Extra SRE poho-overleg n.a.v. aanbesteding GFT.

Het college neemt kennis van een extra SRE poho-overleg op 23 december 2009 over de aanbesteding van GFT.

 

6.   Voorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied.

Het college besluit in te stemmen met het voorontwerp-bestemmingsplan buitengebied en het verder in procedure brengen van dit plan.

 

7.   Vaststelling bestemmingsplan “Stakenburgstraat 24, Breugel”.

Het college besluit om:

a.      een hogere grenswaarde van 58 dB vast te stellen voor de beoogde te realiseren vervangende woning op het perceel Stakenburgstraat 24 te Breugel;

b.      kennis te nemen van de zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan “Stakenburgstraat 24, Breugel”;

c.      kennis te nemen van het bestemmingsplan “Stakenburgstraat 24, Breugel”;

d.      de raadscommissie grondgebiedzaken om advies te vragen over de vaststelling van het bestemmingsplan “Stakenburgstraat 24,

      Breugel”, overeenkomstig het concept raadsvoorstel en 

      concept raadsbesluit;

e.      de raad voor te stellen de zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan “Stakenburgstraat 24, Breugel” en het bestemmingsplan

      “Stakenburgstraat 24, Breugel” gewijzigd vast te stellen.

 

8. Kosten bestemmingsplan en digitalisering.  

Het college besluit om de vragen van de VVD-fractie als verwoord in het amendement d.d. 12 november 2009 te beantwoorden door toezending van het daartoe opgestelde memo.

 

9. Inzet volkhuisvestingsfonds / De Vloed.  

Het college stemt in met de opgestelde informatieve notitie t.b.v de commissie Grondgebiedszaken.

  

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging nieuwjaarsreceptie Buurtpreventie ‘de Peikes’

Wethouder Starmans woont de nieuwjaarsreceptie van buurtpreventie ‘de Peikes’ bij.

 

Datum/tijd: zaterdag 2 januari 2010, 17.00 – 20.00 uur

Locatie: Achterzijde Veluwepad

 

2.  Uitnodiging Nieuwjaarsontmoeting provincie.

Het college woont de nieuwjaarsontmoeting van de provincie bij.

 

Datum/tijd: donderdag 14 januari 2010, 17.00 – 19.00 uur.

Locatie: provinciehuis ‘s-Hertogenbosch

 

3.   Uitnodiging Nieuwjaarsontmoeting Nuenen.

De burgemeester woont de gemeentelijke Nieuwjaarsontmoeting van Nuenen bij. Deze ontmoeting wordt gecombineerd met een nieuwjaarsconcert van het Gerwens Muziekkorps ivm hun 50-jarig bestaan.

Datum/tijd: zondag 3 januari 2010,    13.00 uur aanvang concert

                                                           14.00 uur openbare ontmoeting

Locatie: Rabobankplein van Het Klooster, Park 1 te Nuenen

 

4.   Uitnodiging afscheidsreceptie gemeentesecretaris De Kroon, Helmond.

De secretaris woont de afscheidsreceptie van gemeentesecretaris mr. A.C.J.M. de Kroon, Gemeente Helmond, bij.

 

Datum/tijd: donderdag 21 januari 2010, 17.00 – 20.00 uur

Locatie: Kasteel Helmond, Kasteelplein 1.