Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders 22 juni 2010

BESLUITEN:

 

 Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 15 juni 2010.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Raadsvergadering d.d. 23 juni 2010.

Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 23 juni 2010 zijn geagendeerd.

 

3.   Commissie-agenda’s juli 2010.

Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergaderingen van juli 2010.

 

4.   Voorbereiding GBA audit.

a. Het college besluit het privacyreglement en het informatiebeveiligingsplan voor de

    basisregistraties personen, vast te stellen;

b. Het college neemt kennis van de rapportage evaluatie informatiebeveiligingsbeleid en 

    beveiligingsplan.

 

 

Portefeuille: R. Visser

 

1.   Ontwerpbestemmingsplan “Son Midden”.

Het college besluit om:

a.      De “Inspraaknotitie voorontwerpbestemmingsplan Sonse Bergen” met de daarin gegeven beantwoording van de inspraakreacties vast te stellen;

b.      Degenen die een inspraakreactie hebben gegeven een exemplaar van de inspraaknotitie als antwoord op de gegeven reacties toe te sturen;

c.      De naamgeving van bestemmingsplan “Sonse Bergen” te wijzigen in “Son Midden”.

d.      Het ontwerpbestemmingsplan “Son Midden” waarin de in de inspraaknotitie aangegeven wijzigingen zijn verwerkt vrij te geven voor de verdere vaststellingsprocedure (publicatie in het kader van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen).

 

2.   Parkeren Ekkersrijt.

Het college besluit in te stemmen met uitvoering van de pilots ‘Parkeerverbodzone Ekkersrijt 1500’ en Parkeerverbodzone Science Park 5000 – 5100’.

 

3.   Voorontwerpbestemmingsplan “Son A50”.

Het college besluit om de vaststellingsprocedure op te starten door het voorontwerpbestemmingsplan “Son A50” vrij te geven voor de inspraakprocedure (vooroverleg en formele inspraak).

 

 

 

Portefeuille J.P. Frenken

 

1.   Beleidsregel “Tijdelijke verhuur via de Leegstandswet”.

Het college van burgemeester en wethouders besluit om:

1.      in te stemmen met de “Beleidsregel tijdelijke verhuur ex artikel 15 Leegstandswet”;

2.      in te stemmen met voorstel wijze van vergunningverlening tijdelijke verhuur ex artikel artikel 15 Leegstandswet;

3.      Behandeling van aanvragen op grond van deze beleidsregel te mandateren aan de directie;

4.      de raad hierover te informeren via de raadsinformatie brief.

 

2.   Agenda SRE Regioraad 24 juni 2010.

Het college neemt kennis van de agenda voor de SRE Regioraad, en geeft zienswijzen en adviezen mee aan wethouder Frenken die namens Son en Breugel aan deze bijeenkomst op 24 juni 2010 deelneemt. De stukken en agendapunten zijn op de diverse SRE poho-overleggen van 10 juni 2010 besproken. 

 

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging De Krutjesrapers.

Het college is verhinderd en woont derhalve het feest van de Carnavalsvereniging

De Krutjesrapers niet bij.

Datum/tijd: zaterdag 10 juli vanaf 15.00 uur

Locatie: fam. Meulendijks, Olen 23