Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders 23 maart 2010

BESLUITEN:

 

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 16 maart 2010.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Straatnaamgeving.

Het college besluit om aan het eerste gedeelte van de Crocusstraat een aparte straatnaam toe te kennen. Hierdoor ontstaan er meer mogelijkheden voor de huisnummering. Het college kiest voor Anemoonstraat.

 

3.   Raadsvergadering d.d. 25 maart 2010.

Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 25 maart 2010 zijn geagendeerd.

 

4.   Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand.

Het college besluit de benoeming van mevr. M. Starmans tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, te verlengen tot 1 januari 2011.

 

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Breugel Leeft: plaatsen achterwanden (asfalt veld De Molenwiek) en panna veldje

      (Piet Heinlaan).

Het college besluit het bedrag wat in het kader van Breugel Leeft gereserveerd is voor de aanleg van een playcourt op het asfalt veld in speeltuin De Molenwiek in te zetten voor een panna veldje (Piet Heinlaan) en omni wanden (De Molenwiek).   

 

2.   Beslissing op bezwaar (WWB).

Het college besluit een bezwaarschrift, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, ongegrond te verklaren. Voorts besluit het college de datum van intrekking te verzetten naar 1 januari 2010.

 

 

Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Kredietvotering realisatie alternatief t.b.v. SonSport.

Het college besluit:

  1. kennis te nemen van de voortgang van de uitwerking van het alternatief voor SonSport;
  2. kennis te nemen van de storting door SonSport van een waarborgsom ter grootte van 3 maandhuren;
  3. de gemeenteraad te vragen akkoord te gaan met de intentieverklaring;
  4. de gemeenteraad te vragen om een krediet van € 370.000,00 voor de ontwikkeling en bouw van het alternatief voor SonSport te voteren. Deze kosten worden gedekt door de huuropbrengsten.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Uitleg regels beeldkwaliteitsplan Sonniuspark.

Het college besluit, m.b.t. de uitleg regels van het beeldkwaliteitsplan Sonniuspark

–per individueel geval- gemotiveerd af te wijken van de 20% regel voor afwijkende dakvorm.

 

2.   Ontheffing 3.23 Wro t.b.v. aanbouwen De Hoven zuid.

Het college besluit in principe art. 3.23 Wro ontheffing in te zetten voor nog op te richten aanbouwen plandeel De Hoven zuid.

 

3.   GO/NO GO-beslissing m.b.t. deelname aan de aanbesteding van het GFT conform

      het programma van eisen Bestek GFT2012.

Het college stemt, onder voorbehoud, in met deelname van de gemeente Son en Breugel aan de aanbesteding van het GFT conform het programma van eisen Bestek GFT2012.

 

4.   Beslissing op bezwaarschrift (planschade).

Het college besluit een bezwaarschrift, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, ongegrond te verklaren.

 

5.   Ontwerpbestemmingsplan “Breugel”.

Het college besluit om:

a.      de “Inspraaknotitie voorontwerpbestemmingsplan Breugel” met de daarin gegeven beantwoording van de inspraakreacties vast te stellen;

b.      degenen die een inspraakreactie hebben gegeven een exemplaar van de inspraaknotitie als antwoord op de gegeven reacties toe te sturen;

c.      het ontwerpbestemmingsplan “Breugel” waarin de in de inspraaknotitie aangegeven wijzigingen zijn verwerkt vrij te geven voor de verdere vaststellingsprocedure (publicatie in het kader van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen).