Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders 24 augustus 2010

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 17 augustus 2010.


Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Uitspraak rechtbank Den Bosch inz. Beroep P. Hendriks inzake Combigebouw.

Het college neemt kennis van de uitspraak van de rechtbank ‘s-Hertogenbosch (gegrond verklaring) naar aanleiding van het beroep van P. Hendriks (i.v.m. verlening bouwvergunning 1ste fase en vrijstelling ex art. 19 lid 1 WRO voor het Combigebouw) en besluit:

 

  1. hoger beroep aan te tekenen tegen deze uitspraak bij de Afdeling Bestuursrecht-spraak van Raad van State;
  2. tot voorbereiding van een nieuwe bouwvergunningaanvraag;
  3. de raadsleden te informeren middels een memo;
  4. en de raadsleden inzake de onderzochte alternatieve locaties voor de gemeentewerf op Ekkersrijt te informeren middels een brief.Portefeuille: R. Visser

1. Deregulering Apv.
Het college stemt in met het ontwerp-raadsvoorstel “Vaststelling Algemene plaatselijke verordening 2010”, waarin de voorgestelde wijzigingen in de Algemene plaatselijke verordening staan en stuurt dit voorstel ter vaststelling door aan de gemeenteraad.

2. Stand van zaken juridische kwaliteitszorg.
Het college neemt kennis van en stemt in met het commissievoorstel “stand van zaken
juridische kwaliteitszorg”.

3. Kredietvoorstel Boksschool.
Het college besluit het kredietvoorstel aan de gemeenteraad met betrekking tot de boks-school aan te bieden.

4. Vaststelling 1e wijziging legesverordening 2010 i.v.m. invoering WABO.
Het college besluit om na advies van de commissie algemene zaken aan de raad een
voorstel te doen tot wijziging van de legesverordening 2010 overeenkomstig het concept-besluit.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Opening Academic Year 2010-2011.
Het college is verhinderd en woont de opening van het Academic Year 2010 - 2011 TU/e niet bij.

Datum/tijd: 6 september 2010, 16.00 – 18.00 uur
Locatie: Auditorium TU Eindhoven

2. Uitnodiging Bloemencorso Valkenswaard 12 september 2010.
De wethouders zijn verhinderd, en wonen het bloemencorso van Valkenswaard niet bij. (Eventueel burgemeester).

Datum/tijd: zondag 12 september 2010
Locatie: Valkenswaard