Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders 25 februari en 2 maart 2010

 
Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester
en wethouders van Son en Breugel
d.d. 25 februari en 2 maart 2010
 

 

 

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.   Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 23 februari 2010.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Verzoek Eindhoven tot grenscorrectie.

Het college besluit in principe in te stemmen met het verzoek van Eindhoven tot een beperkte grenscorrectie rond knooppunt Ekkersrijt, conform aanduidingen op de conceptkaart alsmede met de conceptreactie aan Eindhoven.

Het op te stellen gelijkluidend voorstel tot vaststelling van een ontwerpbesluit hierover, zal aan zowel de raad van Eindhoven als van onze gemeente worden voorgelegd.

 

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Reconstructie Piet Heijnlaan.

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met het reconstructieplan “parkje Piet Heinlaan”, geraamde kosten € 30.000,--. Deze kosten worden voor € 20.000,-- gedekt uit de reguliere begrotingspost “reconstructie groen” en voor € 10.000,00 uit het budget Leefbaar Breugel.

 

2.   Huisvesting Korein Ruysdaelstraat.

Het college stemt in met:

  1. de verhuur van een extra lokaal in de Vijverberg aan Korein;
  2. het aanpassen van het peuterspeelzaallokaal in de Vijverberg. De kosten kunnen gedekt worden door de huuropbrengsten.

 

3.   Uitnodiging Nationale Boomfeestdag 2010.

Het college woont de Nationale Boomfeestdag op 17 en 18 maart 2010 bij.

 

 
Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Wijziging besluit individuele voorzieningen Wmo 2009.

Het college stelt de wijzigingen in het Besluit individuele voorzieningen gemeente Son en Breugel 2009 vast.

 

2.   BTW Sportparken.

a. Het college neemt kennis van de goedkeuring van de belastingdienst voor de BTW van de

    sportdossiers (HTC, SBC en Sporthal);

b. Daarnaast stelt het college de huurovereenkomst met de Stichting Accommodatie SBC  

    (SAS) voor sportpark SBC vast. Deze overeenkomst komt in de plaats van de

    huurovereenkomst met SBC.

 

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Scenario’s leerplein Sonniuspark. Proj. Leerplein

Het college stemt in met:

  1. het totale programma in twee zelfstandige projecten te knippen, te weten een leerplein enerzijds en (in de toekomst) de commercieel maatschappelijke functies anderzijds;
  2. vooralsnog het leerplein zonder appartementen/zorgeenheden te realiseren;
  3. het bouwheerschap voor het leerplein aan te bieden aan de schoolbesturen;
  4. de grond van het westelijk deel van de locaties leerplein terug te laten vallen naar de Grex Sonniuspark en daarmee ook de verantwoordelijkheid naar het projectbureau Sonniuspark;
  5. de portefeuilleverdeling vast te stellen: leerplein: wethouder Starmans; commercieel/maatschappelijke functies: wethouder Overbeek.

 

2.   Principe-verzoek Houtens 1.

Het college besluit:

  1. een positief standpunt in te nemen t.a.v. de ontwikkeling van een extra woning op het perceel Houtens 1, onder de gestelde randvoorwaarden;
  2. de verzoeker overeenkomstig het besluit onder 1 te berichten.