Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders 25 mei 2010

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 25 mei 2010

 

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.   Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 18 mei 2010.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Jaarverslag 2009 Rekenkamercommissie.

Het college neemt kennis van het Jaarverslag 2009 van de Rekenkamercommissie De Groene Rand, werkzaam voor de gemeenten Best, Heeze-Leende, Nuenen, Son en Breugel en Waalre.

 

3.   Commissie-agenda’s juni 2010.

Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergaderingen van juni 2010.

 

4.   Advies herplaatsingscommissie backoffice bedrijfsvoering.

Het college:

a.       Stelt op grond van het advies van de herplaatsingscommissie over de invulling van de functies bij de bedrijfsvoeringsonderdelen personeel en organisatie en documentaire informatievoorziening het voorlopig plaatsingsplan vast.

b.      neemt kennis van het advies over de invulling van de functies bij de bedrijfsvoeringsonderdelen financiën en belastingen / WOZ.

 

 

Portefeuille: R. Visser

 

1.   Beslissing op bezwaarschriften kapvergunning Oranjestraat.

Het college besluit:

  1. het bezwaarschrift ingediend namens Buurtbeheer Breeakker, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, niet-ontvankelijk te verklaren;
  2. de overige bezwaarschriften conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, ongegrond te verklaren;
  3. een herplantplicht van 5 bomen van de tweede grootte op te leggen;
  4. dat de berk in de achtertuin dient te worden behouden en;
  5. dat er niet gekapt mag worden als tijdens het schouwen blijkt dat er door de kap sprake zal zijn van verstoring van de broedplaats of vaste rust- of verblijfplaats van in de Flora- en Faunawet bedoelde dieren.

2.   Verkeersbesluit Ekkersrijt 4000.

Het college besluit tot:

  1. het aanwijzen van Ekkersrijt 4000 tot voorrangsweg met voorrangsfietspad;
  2. het aanleggen van extra voetgangersoversteekplaatsen (op wegen Ekkersrijt 4000, Ekkersrijt 4100, Ekkersrijt 4200 en Ekkersrijt 4400 en over de fietspaden langs Ekkersrijt 4000, Ekkersrijt 4100 en Ekkersrijt 4400).

3.   Uitspraak RvSt inzake beroep H. Maas tegen milieuvergunning Tankstation

      Schimmel, Eindhovenseweg 23.

Het college neemt kennis van de uitspraak van de Raad van State, waarbij het beroep van H. Maas tegen de milieuvergunning voor Tankstation Schimmel ongegrond is verklaard.

 

4.   Tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m. Extrema.

Het college besluit het verzoek om tijdelijke verkeersmaatregelen vanwege evenement

Extrema te honoreren.

 

5.   Zienswijze tegen sanctie regionaal woningbouwprogramma 2005 t/m 2009.

Het college besluit om voor 27 mei 2010 bij de bestuurscommissie stedelijk gebied

Eindhoven de “zienswijze gemeente Son en Breugel op het regionaal woningbouw-

programma 2005-2010; sanctie” in te dienen.

 

6.   Voorontwerp bestemmingsplan “Son Centrum”.

Het college besluit om de vaststellingsprocedure op te starten door het bestemmingsplan “Son Centrum” vrij te geven voor de inspraakprocedure (vooroverleg, informatie-   

bijeenkomst bewoners en formele inspraak).

     

 

Portefeuille J.P. Frenken

 

1.   SRE Regioraad.

Het college neemt kennis van de agenda van de SRE regioraadsvergadering van 27 mei 2010 en bespreekt eventuele zienswijzen van het college met de vertegenwoordiger namens Son en Breugel in dit overleg, de heer John Frenken.

  

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging Open Dag “Beleef de zorg” SVVE De Archipel/De Vloed.

Wethouder Visser woont de open dag “Beleef de zorg” van De Vloed bij.

Datum/tijd: zaterdag 29 mei tussen 11.00 en 15.00 uur

Locatie: De Vloed, Veerstraat 17

 

2.   Uitnodiging bijeenkomst provinciehuis raadsleden en wethouder.

De burgemeester en de wethouders wonen de bijeenkomst voor raadsleden en wethouders bij.

Datum/tijd: 8 juli 2010, vanaf 15.15 uur

Locatie: Provinciehuis DB