Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders 27 april 2010

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 20 april 2010.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Last onder dwangsom.

Het college besluit om een last onder dwangsom op te leggen aan de gebruiker van een perceel in Breugel in verband met het opslaan van vaste mest zonder voorzieningen.

 

3.   Voorbereiding stuurgroep SIEN plus van 27 april 2010.

Het college neemt kennis van de agenda van de Stuurgroep SIEN plus van 27 april 2010 en van de notitie koersbepaling samenwerking tussen Nuenen en Son en Breugel.

 

4.   Ontslag buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand.

Het college besluit dhr. A. van den Brand eervol te ontslaan als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van Son en Breugel met ingang van 1 januari 2011.

 

 

Portefeuille: R. Visser

 

1.   Planschadeverzoek Sonniuswijk

Het college besluit om geen planschadevergoeding toe te kennen.

 

2.   Beslissing op bezwaar bezwaarschriften tegen verkeersbesluit Driehoek.

Het college besluit de bezwaarschriften, gericht tegen het verkeersbesluit de Driehoek open te stellen voor alle verkeer en aldaar een 60 km/u zone in te stellen, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, ongegrond te verklaren. Het college besluit voorts dat de geslotenverklaring, gelet op de beslissing op bezwaar in Eindhoven, op

Driehoek blijft bestaan.

 

3.   Vergoeding voor inzameling elektr(on)ische apparatuur op gemeentelijke

      milieustraat.

Het college neemt kennis van de Regeling Beheer Elektrische en Elektronische Apparatuur en stemt in met ondertekening van de deelnemersovereenkomst door de burgemeester.

 

 

Portefeuille J.P. Frenken

 

1.   Plaatsing veranda bij de Boerderij.

Het college geeft het bestuur van vereniging de Boerderij toestemming tot plaatsing van een veranda bij de Boerderij te Breugel.

 

2.   Jaarverslag kinderopvang 2009 en inspecties 2010.

Het college neemt kennis van het Jaarverslag Wet kinderopvang 2009 en neemt een samenvatting hiervan op in de raadsinformatiebrief.

 
 
Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging kennismakingsbijeenkomst SRE Milieudienst.

Het college woont de kennismakingsbijeenkomst van de SRE Milieudienst op 3 juni a.s.

niet bij.

 

2.   Uitnodiging BIZOB.

Wethouder Frenken woont de informatiebijeenkomst Bureau Inkoop en Aanbesteding Zuidoost-Brabant (BIZOB) bij.

Datum/tijd: 20 mei, 11.00 – 13.30 uur

Locatie: Markt 1 Deurne