Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders 27 juli 2010

Portefeuille: burgemeester


1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 20 juli 2010.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.


2. Vergaderschema 2011 raads- en commissievergaderingen.

Het college stemt in met het ontwerp-vergaderschema 2011 en legt dit voor aan de commissie algemene zaken.


3. Project Samen sterk in het buitengebied.

Het college besluit voor de deelname aan het project “Samen sterk in het buitengebied”:

  • een bedrag van € 10.643,98 ten laste te laten komen van de kostenplaats 6922000 Onvoorzien en stelposten en dit mee te nemen bij de marap voor 2010;

  • een bedrag van € 5.000,-- exclusief indexering op te nemen in de begroting van 2011.


4. Vaststelling wijzigingen organisatieregeling.

Het college stelt de gewijzigde organisatieregeling vast conform bijgevoegd concept,

ingaande 1 juli 2010


5. Startnotitie ‘werken op afspraak’.

Het college neemt kennis van de startnotitie ‘werken op afspraak’.


6. Veiligheidsmonitor. V&W/10.0011204

Het college neemt kennis van de Veiligheidsmonitor 2009.


7. Verweerschrift bezwaren evenementen.

Het college neemt kennis van het verweerschrift voor de behandeling door de commissie beroep- en bezwaarschriften voor de bezwaren tegen het Liederentafelfestival, de kermis en het ijsfeest.


8. Tussentijdse rapportage jaarplan brandweer 2010.

Het college neemt kennis van de tussentijdse rapportage jaarplan brandweer 2010


9. Bedrijfsplan Integrale Veiligheid Son en Breugel en Nuenen.

Het college besluit in te stemmen met het Bedrijfsplan Integrale Veiligheid en Wijk(beheers)gericht werken gemeenten Son en Breugel en Nuenen 2010-2012.


Portefeuille: R. Visser


1. Wijziging bouwvergunning De Vloed.

Het college:

  1. neemt kennis van de door SVVE De Archipel ingediende aanvraag om bouw-vergunning voor het gewijzigd uitvoeren van de reeds verleende bouwvergunning voor nieuwbouw De Vloed;

  2. besluit de gevraagde bouwvergunning te verlenen onder door het bouwtoezicht te stellen voorwaarden;

  3. brengt de vermindering van het aantal psychogeriatrische plaatsen ter kennisname van de raad middels de raadsinformatiebrief.


2. Concept-advies SAOZ planschadeverzoek als gevolg van zicht- en trillingshinder

door reconstructie knooppunt A50-A58.

Het college:

  1. neemt kennis van het concept-advies;

  2. besluit de SAOZ te verzoeken om in overweging te nemen het concept-advies op een aantal ondergeschikte punten aan te passen.


3. 3 Ontwerp-bestemmingsplannen Sonniuspark.

Het college besluit de drie ontwerpbestemmingsplan Sonniuspark na de zomervakantie ter visie te leggen.


 

Portefeuille J.P. Frenken


1. Adviezen van de commissie Burgerzaken 20 juli 2010.

Het college neemt kennis van het advies van de commissie burgerzaken inzake Leerplein Sonniuspark.


2. Groenstrook naast waterloop Juralaan.

Het college besluit de groenstrook gelegen tussen de waterloop en de achterkant van de particuliere percelen gelegen aan Juralaan/Eifellaan, onder de in dit advies opgenomen condities, aan de betreffende bewoners bij voorkeur te verkopen.