Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders 28 september 2010

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester


1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 21 september 2010.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Agenda’s SRE Poho overleggen 29 september 2010.
Het college bespreekt de agenda’s voor de SRE poho-overleggen van 29 september aan-staande, alsook de adviezen die hierover door de organisatie zijn afgegeven aan de porte-feuillehouders die namens S&B aan de overleggen gaan deelnemen.

3. Commissie-agenda’s oktober 2010.
Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergaderingen van oktober 2010.

4. Raadsvergadering d.d. 30 september 2010.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 30 september 2010 zijn geagendeerd.

5. Extra raadsvergadering d.d. 28 september 2010.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 28 september 2010 zijn geagendeerd.

6. Implementatie BOA Registratie Systeem (BRS).
Het college stemt in met de aanschaf en ingebruikname van het Boa Registratie Systeem (BRS).

7. BAG: formaliseringsverklaring openbare ruimten.
Het college besluit de straatnamen, waarvan geen besluit aanwezig is, maar die feitelijk wel bekend zijn, vast te stellen.

8. Doorontwikkeling organisatie Son en Breugel september 2010.
Het college neemt het voorgenomen besluit tot doorontwikkeling van de organisatie volgens het definitief model en legt dit ter advisering conform artikel 25 WOR voor aan de ondernemingsraad en voert overleg met de vakbonden over toepassing van het sociaal statuut.


Portefeuille: R. Visser

1. Beslissing op bezwaar Neddex (verkeer).
Het college besluit het bezwaarschrift, ingediend namens Neddex, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, niet-ontvankelijk te verklaren.


2. Begrotingskrant.
Het college opteert i.p.v. de traditionele begrotingskrant voor een “ombuigingsbulletin” in de lijn van de informatiekrant die opgesteld is naar aanleiding van de kadernota 2010 – 2014”. College stemt in met voorgestelde inhoud en procedure ten aanzien van dit bulletin.

3. Planschadeverzoeken Sonniuspark.
Het college besluit:

  • Gloudemans, Overwater, Tonnaer, Arcadis, Grontmij en DHV te vragen een offerte uit te brengen ter advisering op het ingediende planschadeverzoek Marnelaan;
  • mandaat te verlenen aan de directie om in de toekomst de ontvankelijkheid van ver-zoeken om tegemoetkoming in planschade te toetsen en extern advies op te vragen.4. Stimuleringsmaatregelen woningbouw provincie – derde tranche.
Het college:

  1. neemt kennis van de “3e tranche Stimuleringsmaatregelen woningbouw provincie”;
  2. besluit om het project Akkerpad niet in te dienen in het kader van voornoemde regeling;
  3. besluit om het deelproject Hoven Noord (Sonniuspark), afhankelijk van duidelijkheid om-trent toekenning “2e tranche” vóór 1 oktober a.s., ter zekerstelling ook in te dienen voor de “3e tranche”.5. Actualisatie mandatenlijst.
Het college en de burgemeester, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft, stel-len de geactualiseerde mandatenlijst, zoals deze per 1 oktober 2010 zal luiden, vast .

6. Procedure zienswijzen ‘notitie reikwijdte en detailniveau PlanMER
Intergemeentelijke Structuurvisie Rijk van Dommel en Aa’. Het college besluit om de “notitie Rijk van Dommel en Aa; Reikwijdte en detailniveau PlanMER Intergemeentelijke Structuurvisie” ter visie te leggen om iedereen in de gelegenheid te stellen een zienswijze kenbaar te maken.


Portefeuille J.P. Frenken

1. Beslissing op bezwaar Zuidzorg (subsidie).
Het college besluit het bezwaarschrift van Zuidzorg, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, ongegrond te verklaren.

2. Wwb budget.
Het college neemt kennis van de toekenning incidentele aanvullende uitkering 2009 inko-mensdeel Wet werk en bijstand (WWB) van €127.004,--.

3. Kermis 2011.
Het college gaat zich in overleg met lokale partners oriënteren op de mogelijkheden om de jaarlijkse kermis aantrekkelijker en “breder” te maken.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Senioren Orkest Sonore.
Het college is verhinderd, en woont derhalve de muzikale avond met het seniorenorkest So-nore niet bij.
Datum/tijd: zaterdag 9 oktober 2010, 20.00 uur
Locatie: Vestzaktheater