Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders 29 december 2009

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 29 december 2009

  

Portefeuille: burgemeester

 

1.         Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 22 december 2009.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Besluit regioraad SRE.

Het college neemt kennis van besluiten van de SRE regioraad van 17 december 2009.

(De griffier zal de brief ter beschikking stellen aan de gemeenteraad)

 

3.   Commissie-agenda’s januari 2010.

Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergaderingen van januari 2010.

 

4.   Straatnaamgeving.

Het college besluit de nieuwe straat aan de noordzijde van het HIVA terrein eveneens

Molenstraat te noemen en de woningen door te nummeren.

 

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Doelmatig waterbeheer.

Het college van B&W neemt kennis van notitie en stelt voor om dit op de agenda te plaatsen van het bestuurlijk overleg met het waterschap van 11 januari 2010.

  1. Het college volgt de lijn van de VNG dat de zorgplicht voor de riolering bij gemeenten moet liggen.
  2. De andere gemeenten rechtstreeks in kennis te stellen van het standpunt van het college van Son en Breugel.

Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Gemeentelijke bijdragen sporthallen.

Het college:

  1. Neemt kennis van de stand van zaken betreffende de exploitatie van de Apollohal en besluit een extra bijdrage te geven in het exploitatietekort van 2008;
  2. Neemt kennis van de rapportage over de onderhoudstoestand van de Apollohal en stelt een bedrag van maximaal € 5.000,= beschikbaar voor het aanbrengen van brandmelders;
  3. Besluit alle huurtarieven voor de Apollohal en de Bongerd met 1% te verhogen.
  4. Stelt Kuipers Sporthalbeheer een voorschot beschikbaar voor 2010.

 Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Gewijzigde projectopzet Leerplein Sonniuspark en inzet projectleiding.

Het college stemt in met:

  1. Het Plan van Aanpak om te komen tot een snelle realisatie van het Leerplein Sonniuspark;
  2. De inhuur van een senior projectleider voor gemiddeld 2,5 dag per week.

 Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging Nieuwjaarsborrel OVSB.

Wethouder Verschelling woont de Nieuwjaarsborrel van de OVSB bij. 

Datum/tijd: donderdag 7 januari 2010, vanaf 20.00 uur.

Locatie: Ondernemerscafë bij De Zwaan

 

2.   Uitnodiging Nieuwjaarsborrel ondernemersvereniging Ekkersrijt.

De gemeentesecretaris Van Etten woont de Nieuwjaarsborrel van de Ondernemersvereniging Ekkersrijt bij.

 

Datum/tijd: donderdag 14 januari 2010, aanvang inloop 16.30 uur.

Welkomstwoord 17.00 uur, Sluiting 19.00 uur.

Locatie: Auto Lichtstad