Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders 29 juni 2010

Portefeuille: burgemeester

 1. Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.
 2. Brief raad inzake combigebouw. Het college stemt in met de brief aan de leden van de gemeenteraad met de mededeling dat een combigebouw wordt gerealiseerd aan de Rooijsweg nabij de ovatonde.
 3. Beslissing op bezwaar. Het college besluit een bezwaar conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, gegrond te verklaren en de last onder dwangsom in te trekken.
 4. Film(s) Samenhang & Betrokkenheid. In deze collegeperiode wordt een videofilmserie actief ingezet als communicatiemiddel bij burgerparticipatie.
 5. Definitieve vaststelling plaatsingen. Het college stelt het plaatsingsplan voor de medewerkers van de bedrijfsvoeringsonderdelen personeel en organisatie en documentaire informatievoorziening definitief vast, conform het voorgenomen besluit van 25 mei 2010.
 6. Begroting 2011 van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Het college neemt kennis van de ontwerpbegroting 2011 van de Veiligheidsregio en de gevolgen daarvan voor de gemeentelijke meerjarenbegroting en besluit de gemaakte op en aanmerkingen middels een brief kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio en de raad daarover te informeren via de Raadsinformatiebrief.
 7. Raadsvergadering d.d. 1 juli 2010. Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 1 juli 2010 zijn geagendeerd.

 

Portefeuille: R. Visser

 1. Grenscorrectie met Eindhoven; ontwerpbestemmingsplan Blixembosch NO. Het college besluit het ontwerp-bestemmingsplan Blixembosch NO van de gemeente Eindhoven vrij te geven voor de verdere vaststellingsprocedure (publicatie in het kader van het ontwerpplan: mogelijkheid indiening van zienswijzen).
 2. Juni circulaire. Het college neemt kennis van de negatieve resultaten van de algemene uitkering 2010 – 2014 zoals die op basis van de junicirculaire 2010 berekend zijn. Het college stemt in met de (informatieve) brief hierover richting de raad.
 3. Onderzoek herontwikkelingsmogelijkheden Apollo. Het college besluit in te stemmen met;
 4. de onderzoeksopdracht; “het uitvoeren van een onderzoek naar de herontwikkelings-mogelijkheden van de locatie Apollohal” de wijze van aanpak (parallel leertraject).
 5. Offerte planschaderisico-analyse. Het college besluit opdracht te verlenen aan de SAOZ voor het uitbrengen van een risico-analyse planschade voor het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied.
 6. Conceptbrief SRE aan provincie Noord-Brabant. Het college bespreekt de conceptbrief over de MIRT gebiedsagenda en besluit akkoord te gaan met de conceptbrief van het SRE aan de provincie Noord Brabant.
 7. Ontwerp-ontheffingsbesluit schuilhut Kwadestraat. Het college besluit in principe om medewerking te verlenen aan de bouw van een schuilhut aan de Kwadestraat, via een binnenplanse ontheffing en de daarvoor benodigde procedure te starten.
 8. Beantwoording schriftelijke vragen rechterlijke uitspraak SonSport. Het college besluit kennis te nemen van de schriftelijk gestelde vragen en stelt de beantwoording vast.

Ingekomen stukken


Uitnodiging “Kenniswerkplaatsen regionale samenwerking”.
Het college woont de bijeenkomst van het VNG ‘Kenniswerkplaatsen regionale samenwerking” niet bij.
Datum/tijd: 15 september 2010, 12.30 – 17.00 uur
Locatie: Tilburg

Uitnodiging St. Vrienden van de Beiaard.
De secretaris woont het Kunstplein, Beiaardconcert en Orgelconcert bij.
Datum/tijd: zondag 4 juli 2010
Locatie: Kerkplein Son

Uitnodiging afscheidsreceptie burgemeester Van Maasakkers/Gemert-Bakel. De burgemeester woont de afscheidsreceptie van burgemeester Van Maasakkers/Gemert-Bakel bij.
Datum/tijd: 15 juli a.s. 16.30 – 18.30 uur
Locatie: gemeentehuis Gemert-Bakel

Uitnodiging speeltuin Seinelaan/De Peikes. De burgemeester en de secretaris wonen de onthulling van 2 speeltoestellen in de speeltuin aan de Seinelaan, bij. De burgemeester onthult de speeltoestellen.
Datum/tijd: 3 juli a.s. 15.30 uur
Locatie: achterzijde Veluwepad/Twentepad