Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders 30 maart 2010

 

   

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 23 maart 2010.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Portefeuilleverdeling en overige (werk)afspraken nieuw college van burgemeester

      en wethouders.

Het college besluit:

 1. Tot de navolgende portefeuilleverdeling

 

Burgemeester Hans Gaillard:

-          Algemene beleidscoördinatie

-          Bestuurlijke aangelegenheden

-          Intergemeentelijke samenwerking (incl SIEN)

-          Openbare orde en veiligheid

-          Dienstverlening aan de burger (frontoffice)

-          Handhaving (coördinatie en inhoudelijk/ excl woonwagenzaken)

-          Communicatie en voorlichting

-          Personeel en organisatie

-          Ondersteuning en faciliteiten

-          Informatie en automatisering

 

Wethouder Robert Visser:

-          Ruimtelijke ordening

-          Verkeer

-          Milieu, landbouw en natuur

-          Financiën

-          Sport

-          WMO en gezondheidsbeleid

-          Monumentenbeleid en archeologie

-          Ekkersrijt

-          Juridische zaken

-          Centrale inkoop / BIZOB

 

Wethouder John Frenken:

-          Volkshuisvesting

-          Maatschappelijk welzijn

-          Sociale zaken

-          Onderwijs

-          Kunst en cultuur

-          Wijkbeheer en openbare werken

-          Economische zaken

-          Toerisme en recreatie

-          Grondzaken/grondbedrijf

-          Woonwagenzaken (incl. handhaving)

 

Wethouder Visser en wethouder Frenken gezamenlijk:

-          Kerkplein

-          Verkeer centrum Son

-          Huisvesting bibliotheek

 

De portefeuilleverdeling zal kwartaalsgewijs worden geëvalueerd en zonodig aangepast.

 

 1. Loco-burgemeesters:

-          1e loco-burgemeester : Robert Visser

-          2e loco-burgemeester: John Frenken

 

 1. Onderlinge vervanging bij afwezigheid:

-          wethouder Visser wordt vervangen door wethouder Frenken

-          wethouder Frenken wordt vervangen door de burgemeester

-          burgemeester wordt vervangen door wethouder Visser

 

 1. Portefeuillehoudersoverleggen SRE

-          I Bestuurlijke aangelegenheden: burgemeester

-          II Verkeer en vervoer: wethouder Visser

-          III Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting: wethouder Visser

-          IV Plattelandsontwikkeling en milieu: wethouder Visser

-          V Sociaal economische zaken / brainport: wethouder Frenken

-          VI Gezondheidszorg, onderwijs en cultuur: wethouder Frenken

-          VII Statushouders en asielzoekers: wethouder Frenken

-          VIII Recreatie en toerisme: wethouder Frenken

-          IX Financiën: wethouder Visser

Met Nuenen zal overlegd worden over mogelijkheden voor gezamenlijke voorbereiding van de PoHo-overleggen.

 

 1. Voor de collegevergaderingen blijven de dinsdagen (van 09.30 uur tot 16.30 uur) gereserveerd.

 

 1. Het huidige “werken op afspraak” wordt voorshands voortgezet. Instelling spreekuur

wordt nu niet overwogen (communicatie extern).

 

 1. Er worden op dit moment vanuit het college geen kandidaten gesteld voor bestuur en commissies VNG.

 

 1. Door de wethouders is kennis genomen van de voor hen van toepassing zijnde rechtspositieregelingen.

 

 1. Bestuur WSD.

Wethouder Frenken wordt voorgedragen. De raad wordt gevraagd vanuit haar midden ook een kandidaat te stellen.

 

 1. Vacature bestuur Industrieschap Ekkersrijt / SBBE / BiZOB

Wethouder Visser wordt benoemd in bestuur Ekkersrijt. Burgemeester Gaillard is daarvan al (q.q.) voorzitter.

Stichting Beveiliging Bedrijven Ekkersrijt: Wethouder Visser

Bureau Inkoop Zuid Oost Brabant: Wethouder Visser

 

 1. Stg. Begraafplaats Wolfswinkel.

Wethouder Frenken wordt benoemd.

 

 1. Het college gaat op 15 en 16 april “de hei op”.

 

 1. Het persgesprek wordt in de huidige vorm voortgezet.

 

 1. Het college neemt deel aan het VNG-congres op 7 en 8 juni 2010.

 

3.   Samenwerking met Nuenen (SIEN).

Het college:

1. neemt kennis van de stand van zaken van de samenwerking met Nuenen;

2. neemt het initiatief voor een bijeenkomst met het Nuenense college van burgemeester en

     wethouders om de vervolgaanpak in de samenwerking te bespreken met als doel om een

     gezamenlijke visie voor te bereiden.    

 

4.   Uitbetaling eenmalige uitkering.

Het college besluit conform advies College voor Arbeidszaken tot uitbetaling van eenmalige uitkering aan de medewerkers van 1% over te gaan.

 

5.   Samenstelling herplaatsingscommissie SIEN.

Het college besluit de herplaatsingscommissie backoffice bedrijfsvoering SIEN voor Son en Breugel als volgt samen te stellen:
1. onafhankelijk voorzitter: de heer Le Meer;

2. werknemersvertegenwoordiger: de heer Van Ooyen;

3. werkgeversvertegenwoordiger: de heer van Etten.

 

 

Portefeuille J.P. Frenken

 

1.   Zondagopenstelling Plus-Rijsemus.

Het college besluit de aanvraag van Plus Rijsemus af te wijzen en besluit geen ontheffing in het kader van artikel 3 vierde lid , van de Winkeltijdenwet , ten behoeve van structurele zondagopenstelling , te verlenen, aangezien de mogelijkheid daartoe niet in de gemeentelijke verordening winkeltijden is opgenomen. Het college zal wel nagaan of er behoefte bestaat aan een winkelopenstelling als gevraagd.

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging receptie Apollo.

Wethouder Visser en wethouder Frenken wonen de receptie ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van handbalvereniging Apollo bij.

Datum/tijd: 17 april 2010, van 17.00 tot 18.30 uur

Locatie: Apollohal, Europalaan 2, Son en Breugel

 

2.   Uitnodiging TU/e voor de 54e Dies Natalis.

Wethouder Frenken woont de viering van de 54e Dies Natalis en aansluitend het afscheid van voorzitter A. Lundqvist bij.

Datum/tijd: donderdag 22 april vanaf 15.15 uur in de Paterskerk te Eindhoven. Aansluitend vanaf 17.00 uur receptie in hotel Sofitel Cocagne.