Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders 31 augustus 2010

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 31 augustus 2010

 

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 24 augustus 2010.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Commissie-agenda’s september 2010. 

Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergaderingen van de maand september 2010.

 

 

Portefeuille: R. Visser

 

1.   Verzoek verkeersmaatregelen Jupiterstraat.

Het college besluit om:

-          het verzoek tot het treffen van verkeersmaatregelen te honoreren voor zover het    betrekking heeft op het markeren van de fietsoversteek en de aanleg van een     voetgangersoversteekplaats;

-          het besluit tot aanleg van een voetgangersoversteekplaats kenbaar te maken in de lokale weekbladen;

-          de kosten ad € 2.000,- ten laste te brengen van het toereikende budget ‘verkeersbesluiten’;

-          uw besluit op te nemen in de raadsinformatiebrief.

 

2.   Ontheffingbesluit schuilhut Kwadestraat.

Het college besluit om medewerking te verlenen aan de bouw van een schuilhut aan de Kwadestraat, via een binnenplanse ontheffing.

 

3.   Herontwikkeling Driehoek 9.

Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan het verzoek tot herontwikkeling van het agrarisch bedrijf aan de Driehoek 9 tot opslagbedrijf, met een maximum van 1000 m2, alsmede de bouw van één ruimte voor ruimte woning ter plekke.

 

 

Portefeuille J.P. Frenken

 

1.   Vragen heer Van Beek (Dorpsbelang) over WoZoCo.

Het college stemt in met de beantwoording van de vragen van de heer Van Beek (Dorpsbelang) over WoonZorgCombinatie (WoZoCo).