Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders 4 mei 2010

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 27 april 2010.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

Portefeuille: R. Visser

 

1.   Voorontwerp bestemmingsplan "Ekkersrijt; IKEA".

Het college besluit om:

-          in te stemmen met het concept-selectiebesluit archeologie;

-          kennis te nemen van het voorontwerp bestemmingsplan “Ekkersrijt; IKEA”;

-          het voorontwerp bestemmingsplan “Ekkersrijt; IKEA” vrij te geven voor inspraak en vooroverleg.

 

2.   Vaststelling bestemmingsplan "Gentiaan".

Het college besluit om:

 1. de raadscommissie grondgebiedzaken om advies te vragen over de vaststelling van het bestemmingsplan “Gentiaan” overeenkomstig het concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit;
 2. de raad voor te stellen de “zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Gentiaan” en het bestemmingsplan “Gentiaan” gewijzigd vast te stellen.

 

3.   Planschadeverzoek Beverlaan te Son.  

Het college besluit:

 1. de planschade vast te stellen;
 2. de planschadekosten die vergoed moeten worden te boeken ten laste van kostenplaats “kosten planschades niet-A50”.

 

4.   Ontwerp Structuurvisie Ruimtelijke Ordening provincie Noord-Brabant.

Het college besluit geen zienswijze in te dienen n.a.v. de Ontwerp Structuurvisie Ruimtelijke Ordening van de provincie Noord-Brabant.

 

5.   Samenwerkingsovereenkomst e.a. Houtens 1.

Het college stemt in:

 1. de (samen)werkingovereenkomst tot het verlenen van planologische medewerking;
 2. de planschadeverhaalsovereenkomst.

 

6.   Schriftelijke vragen VVD / Dorpsvisie over OV-stadslijn 9.

Het college stemt in met de antwoorden op raadsvragen over een mogelijke routewijziging van stadslijn 9.

 

 

7.   Inspraaknotitie en ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied.

 1. Het college besluit in te stemmen met bijgevoegde concept “Inspraaknotitie voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied” en de daarin gegeven beantwoording van de inspraak- en vooroverlegreacties;
 2. Het college besluit om degenen die een inspraakreactie hebben gegeven tezijnertijd een exemplaar van de inspraaknotitie als antwoord op de gegeven reacties toe te sturen;
 3. Het college besluit de onder 1 bedoelde notitie Pouderoyen Compagnons om advies voor te leggen en te laten verwerken in het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied en het plan ten behoeve van de tervisielegging( en zienswijzeprocedure) in ontwerp na aanpassing vrij te geven;
 4. Het college besluit in te stemmen met een planschaderisico-analyse en hiervoor SAOZ vragen offerte uit te brengen;
 5. Het college besluit in te stemmen met de opgenomen planning.

 

8.   Herverkaveling Sonniuspark april 2010.

Het college besluit:

 1. De verkaveling in de huidige kaveluitgifte aan te passen;
 2. De verkaveling van CPO vast te stellen en de overige kavels in de verkoop te nemen.

 

9.   Tijdelijke stimulering woningbouwprojecten 2010 derde tranche.

Het college besluit de subsidie voor de ‘Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009, derde tranche aan te vragen voor het project de Hoven-Noord van Domein en de eerste fase van Van Wanrooij.

Indien de aanvraag wordt toegekend betekent dit een bijdrage van ruim € 307.000,00,

(Domein: € 236.000,00; Van Wanrooij: € 71.000,00), die gedekt wordt vanuit de grondexploitatie Sonniuspark.

 

 

10.   Tijdelijke stimulering woningbouwprojecten 2010 derde tranche Bouwplan Akkerpad.

Het college besluit de subsidie voor de ‘Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009, derde tranche aan te vragen voor het project ’t Hof van Breugel (Akkerpad).

Indien de aanvraag wordt toegekend betekent dit een bijdrage van € 44.750 voor de gemeente (minder inkomsten grondverkoop een kavel).

 

 

11.   Voortgangsnotitie Sonniuspark, april 2010.

Het college:

      1.   Stemt in met inhoud van de Voortgangsnotitie Sonniuspark,
            April 2010;

      2.   Besluit deze notitie voor te leggen aan commissie Grondgebiedzaken

 

 

12.   Concept programmaverantwoording 2009.

Het college besluit de raad voor te stellen over te gaan tot het vaststellen van de programmaverantwoording 2009 (inclusief deel 4: jaarrekening 2009).

 

 
Portefeuille J.P. Frenken

 

1.   Verlenging leveringsovereenkomst inkoop elektriciteit.

Het college besluit:

1.      Kennis nemen van het Addendum waarin verlenging van de huidige leveringsovereenkomst tot 1 januari 2012 wordt vastgelegd;

2.      Besluiten de akkoordverklaring te tekenen waarin de gemeente akkoord gaat met de verlenging van de leveringsovereenkomst zoals verwoord in het Addendum.

 

 

2.   Wet Buig (Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten).

In het kader van de wet Buig worden gemeenten voor 100% financieel verantwoordelijk voor de uitkeringskosten van de IOAW, IOAZ en (deels) het Bbz 2004. Deze nieuwe financieringssystematiek betekent een groter financieel risico voor de gemeente. Het college legt het raadsvoorstel en de betreffende maatregelverordening IOAW en IOAZ voor aan de gemeenteraad van juni aanstaande.

 

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging SRE-debat Regionale Samenwerking bij.

Het college woont het SRE-debat Regionale samenwerking bij.

 

Datum/tijd: woensdag 7 juli 2010 vanaf 19.00 uur

Locatie: Willibrordhaeghe, Deurne