Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders 5 oktober 2010

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 28 september 2010.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de

concepten.

 

2.   Overeenkomst monitoring inzamelen afvalwater OAS cluster Eindhoven.

Het college ondertekent de bestuursovereenkomst “Dienst monitoring inzamelen en transport van afvalwater cluster Eindhoven”. Wethouder Frenken krijgt volmacht om namens het college de bestuursovereenkomst te ondertekenen.

 

3.   Bestuurscommissie BSGE 7 oktober 2010.

Het college bespreekt de openbare en besloten gedeelten van de agenda Bestuurscommissie Stedelijk Gebied Eindhoven, die op 7 oktober 2010 gehouden wordt.

 

4.   Terugkoppeling SRE Poho-overleggen 29 september 2010.

De portefeuillehouders koppelen bevindingen uit de diverse SRE poho-overleggen terug aan het college.

 

5.   Brandbeveiligingsverordening 2010.

Het college stemt in met de concept brandbeveiligingsverordening 2010 en legt deze

verordening ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

 

6.   Procedure bewaking afdoening commissietoezeggingen.

Het college neemt kennis van de “Procedure met betrekking tot toezeggingen in raads-

commissies”.

 

7.   Vervangen cv-ketel gemeentehuis.

Het college gaat akkoord met de voorgestelde aanschaf van 4 HR c.v.-ketels.

 

8.   Resultaat GBA-audit juni 2010.

Het college:

  1. neemt kennis van het resultaat van de GBA audit 3e cyclus;
  2. dient als bevoegde autoriteit het verslag van de GBA audit 3e cyclus in bij Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR);
  3. besluit de verbeterpunten die voortkomen uit de GBA audit in uitvoering te nemen.

 

 

 Portefeuille: R. Visser

 

1. Strategie Eindhoven Airport.

Het college neemt kennis van de brief namens de gemeente Veldhoven, gemeente Son en Breugel, de BOW en de BMF aan Eindhoven Airport over de 1/3 regeling in de beschikking burgermedegebruik Eindhoven Airport.

 

2.   Beroepsprocedure RvS bestemmingsplan “Son Centrum; bibliotheek Kerkplein –

      Nieuwstraat”; verweerschrift.

Het college besluit in te stemmen met het ontwerp-verweerschrift en dit verweerschrift toe te sturen aan de Raad van State.

 

3.   Wabo en de gevolgen voor de bedrijfsvoering.

Het college neemt kennis van de gevolgen van de implementatie van de Wabo/

omgevingsvergunning voor de bedrijfsvoering.

 

4.   Vertegenwoordiging Alderstafel.

Het college besluit om de gemeente Son en Breugel te laten vertegenwoordigen aan de

Alderstafel door wethouder Tops van de gemeente Veldhoven, met als vervanger wethouder Kraaijeveld van de gemeente Eersel.

 

 

Portefeuille J.P. Frenken

 

1.   Evaluatie gladheidbestrijding 2009 – 2010.

het college neemt kennis van de notitie evaluatie gladheidbestrijding 2009 – 2010 en gaat ermee akkoord dat de financiële afwikkeling verantwoord wordt in de 2e marap 2010.

 

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging afscheid burgemeester Daandels uit Deurne.

De burgemeester woont de afscheidsreceptie van burgemeester Daandels uit Deurne bij.

Datum/tijd: 28 oktober 2010 tussen 19.00 en 21.00 uur

Locatie: Cultuurcentrum “Martien van Doorne” aan het Martinetplein.

 

2.   Uitnodiging Eindhoven Airport.

Wethouder Visser woont de feestelijke bijeenkomst en spectaculaire circusvoorstelling, georganiseerd door Eindhoven Airport, bij.

Datum/tijd: 10 november, 17.30 – 19.00 uur

Locatie: Circustent van Herman Renz.