Openbare besluitenlijst burgemeester en wethouders 6 juli 2010

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.   Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 29 juni 2010.    

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Benoeming interim hoofd afdeling R&W.

Het college stemt in met de benoeming van Pim van den Crommenacker tot interim hoofd van de afdeling R&W, zulks voor een periode van 6 maanden ingaande 16 augustus 2010.

 

3.   Concept uitnodigingsbrief en notitie t.b.v. regionale oriëntatie SIEN.

Het college stemt in met de concept uitnodigingsbrief en bijbehorende notitie t.b.v. de regionale oriëntatie SIEN.

 

4.   Adviezenlijst commissie AZ 30 juni 2010.

Het college neemt kennis van de belangrijkste adviezen van de commissie Algemene Zaken d.d. 30 juni 2010.

 

5.   Afsluiten dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Veiligheidsregio.  

Het college gaat akkoord met het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst met de Veiligheidsregio.

 

 

Portefeuille: R. Visser

 

1.   Aanbestedingsprocedure woonrijp maken grijs en groen Sonniuspark Noord.

Het college neemt kennis van de ‘Start aanbestedingsprocedure woonrijp maken grijs en groen Sonniuspark Noord’.

 

2.   Aandachtspunten raadscommissie GZ 28 juni 2010.

Het college neemt kennis van de adviezen van en toezeggingen in de commissie Grondgebiedzaken d.d. 28 juni 2010.

 

3.   Aanbod Attero voor verwerking GFT-afval na 6 mei 2012.

Het college besluit:

1.      ermee in te stemmen dat het contract voor de verwerking van GFT, conform het Addendum, wordt voortgezet (dat wil zeggen tot 1 februari 2017);

2.      af te zien van het aanbesteden van de verwerking van het GFT-afval na 2012;

3.      beslissing meedelen aan het SRE en de VvC en het SRE tevens te machtigen het Addendum namens de gemeente Son en Breugel te ondertekenen;

4.      het bij effectuering van bedoeld contract te verwachten voordeel op de verwerkingskosten voor GFT voor 2010 te verwerken in de 2e MARAP 2010 en het voordeel voor 2011 te betrekken bij de voorbereiding van de tarieven in het kader van de ontwerp-programmabegroting voor 2011;

5.      het besluit ter kennisneming mee te delen aan de commissie en raad.

 

4.   Voortgangsrapportage implementatie plan van aanpak vrijwilligerssteunpunt.

      Het college besluit:

  1. kennis te nemen van en in te stemmen met de ‘Voortgangsrapportage implementatie plan van aanpak vrijwilligerssteunpunt’.;
  2. aan de LEVgroep opdracht te verstrekken om in het 1e kwartaal 2011 een plan van aanpak aan te leveren gericht op de externe professionalisering van het steunpunt;
  3. kennis te nemen van het advies van de ‘Adviesraad burgerparticipatie Wmo’;
  4. de voortgangsrapportage en het advies van de Adviesraad Wmo, via de raadsinformatiebrief (RIB), ter kennisname te brengen aan de commissie Burgerzaken.;
  5. In te stemmen met de hiertoe opgestelde concept RIB – tekst.

 

5.   Adviezen van de commissie Burgerzaken 29 juni 2010.

Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie Burgerzaken.

 

6. Verslag formele stuurgroep Sonniuspark 27 mei 2010.

Het college neemt kennis van het verslag van de formele stuurgroep Sonniuspark van 27 mei 2010. 

 

7.  Beslissing op bezwaar (planschade A50).

Het college besluit, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, het bezwaarschrift van bezwaarmaker niet-ontvankelijk te verklaren.

 

8.   Vragen PvdA/Groen Links fractie over planschade A50.

Het college stelt de beantwoording van de vragen van de PvdA/groen Links fractei vast. 

 

9.   Verzoeken om aanvullende planschadevergoeding A50.

Het college besluit verzoeken om aanvullende planschadevergoeding A50 in verband met uitspraken rechtbank `s-Hertogenbosch af te wijzen, voor zover verzoekers er destijds van hebben afgezien gebruik te maken van de voor hen openstaande rechtsmiddelen.

 

10.   SRE Brainport Avenue; Convenant Kwaliteitsteam Brainport Avenue.

Het college besluit om in te stemmen met het “Convenant Kwaliteitsteam Brainport Avenue” en dit besluit aan de Stuurgroep Brainport Avenue kenbaar te maken.

 

 

Portefeuille J.P. Frenken

 

1.   Voortgang onderzoek exploitatie Vestzaktheater.

Het college besluit in de raadsinformatiebrief van juli 2010 een mededeling op te nemen over de voortgang van het onderzoek naar de exploitatie van het Vestzaktheater.

 
Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging Ondernemersvereniging Ekkersrijt.

Het college is verhinderd en woont de barbecue en wakeboardclinic van de OVE derhalve niet bij.

Datum/tijd: donderdag 22 juli, 16.00 – 18.00 uur

Locatie: Aquabest Ekkersweijer